Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Ειδοποίηση Απορρήτου (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)


Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ορίζει τον τρόπο και σκοπό το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ( εφεξής το «ΤΑΘΕ» ή «Τμήμα» ή «Εμείς») επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες (εφεξής «Εσείς» ή «Σας» ή «Πολίτες») με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα.

Επίσης, το ΤΑΘΕ, στα πλαίσια των εργασιών μας δυνατό να συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ή τα οποία είναι μεσάζοντες ή προσφοροδότες ή άλλα τρίτα μέρη με τα οποία το ΤΑΘΕ συνεργάζεται, ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με τέτοια μέρη. Όταν τα δεδομένα που είναι στην κατοχή μας αφορούν φυσικά πρόσωπα, το συγκεκριμένο έντυπο καθορίζει επίσης, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων που σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που οφείλει το ΤΑΘΕ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας με βάση την νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 («Κανονισμός»), να παρέχει σε εσάς, ως υποκείμενο των δεδομένων τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου του ΤΑΘΕ, (τελευταία ενημέρωση 30/09/19), εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Ειδοποίηση Απορρήτου θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας www.moa.gov.cy/moa/dfmr/.

Το ΤΑΘΕ και το προσωπικό του λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτική σας ζωή και για αυτό θέλουμε να κατανοήσετε τις διαδικασίες και πρακτικές μας όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Επίσης, διασφαλίζει ώστε να υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά και στο να συνάδει η διαδικασία με τις υποχρεώσεις που θεσπίζει η νομοθεσία σχετικά με την προστασία τους.

Α) Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Το ΤΑΘΕ είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης. Όραμα μας είναι η οικονομική και κοινωνική ευημερία του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό και με βάση τη κείμενη νομοθεσία, συλλέγουμε μόνο βασικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν και ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ως γενική αρχή, με την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης ή εγγραφής σας σε υπηρεσίες που παρέχει, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε υποβάλει θα χρησιμοποιηθούν από το ΤΑΘΕ για τον σκοπό της εξυπηρέτησής σας και παροχής των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει. Επίσης, τα στοιχεία που θα δώσετε δύναται να επαληθευθούν ζητώντας στοιχεία και από άλλες υπηρεσίες της ΚΔ ώστε να αξιολογηθεί το αίτημα σας με βάση τη κείμενη νομοθεσία.

Η τήρηση της εχεμύθειας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τηρείται με βάση τον Κανονισμό και τις εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς, και η πρόσβαση σε αυτά περιορίζεται σε λειτουργούς πού έχουν ή θα έχουν άμεση σχέση με τις αιτήσεις και τις δραστηριότητες σας, είτε για σκοπούς αξιολόγησης ή για σκοπούς ελέγχου, με βάση, μεταξύ άλλων νομοθεσιών που εφαρμόζουμε, τον Περί Αλιείας Νόμο κεφ. 135 και σχετικών Κανονισμών και τον περί Εφαρμογής Κοινοτικών Πράξεων Νόμο που αφορούν θέματα Αλιείας Ν. 134(Ι) του 2006 και σχετικών Κανονισμών, Των περί υδατοκαλλιέργειας Νόμο και Κανονισμούς και των Περί αλιευτικών καταφυγίων νόμο και κανονισμούς.

Με βάση και τηρώντας την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορούν θέματα αλιείας και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τα δεδομένα σας πιθανότατα να μεταβιβαστούν σε τρίτες χώρες ή διεθνής οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου της Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas («ICCAT»)) και της Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο («ΓΕΑΜ»).

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε οντότητες ή άλλα τρίτα μέρη τα οποία έχουν την βάση τους ή χώρο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πριν διαβιβάσουμε τα δεδομένα διασφαλίζουμε ότι, εκτός όπου νόμιμα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με τον αποδέκτη, υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. μέσω μίας απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω κατάλληλων εγγυήσεων όπως αυτό-πιστοποίηση του αποδέκτη για το EU-US Privacy Shield, ή συμφωνίας μέσω των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών μεταξύ του Συμβουλίου και του αποδέκτη) και/ ή ότι εξασφαλίστηκε για τον σκοπό αυτό η επαρκής συγκατάθεση σας, εφόσον αυτό απαιτείται από την νομοθεσία ή τον Κανονισμό.

Β) Πρόσβαση στα Δεδομένα σας

Εντός του ΤΑΘΕ, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας έχουν μόνο όσοι χρειάζεται να έχουν, με καθήκον εμπιστευτικότητας και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω στην παράγραφο «Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Εκτός του ΤΑΘΕ, αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να είναι τρίτα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στο ΤΑΘΕ στα πλαίσια λειτουργίας του τμήματος μας, όπως εταιρείες παροχής τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής, εταιρείες παροχής και συντήρησης λογισμικού και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες.

Η επιλογή συνεργατών γίνεται πολύ προσεκτικά, αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ληφθούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό και την σχετική νομοθεσία και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Στους εξωτερικούς αποδέκτες των δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα τα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω στην παράγραφο «Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με άλλες δημόσιες αρχές και οργανισμούς όταν έχουμε έννομη υποχρέωση να το κάνουμε, συμπεριλαμβανομένου:


  Άλλες δημόσιες και τοπικές αρχές
  Κυβερνητικά τμήματα όπως το τμήμα φορολογίας
  Εταιρείες και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένων υπηρεσιών υγείας Την αστυνομία και πυροσβεστική
  Εθελοντικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε έννομη υποχρέωση να παρέχουμε δεδομένα που σχετίζονται με φυσικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα σε ένα Δικαστήριο στα πλαίσια μίας νομικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

Σε κάποιες περιορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας εφόσον υπάρχει λόγος που υπερτερεί των δικαιωμάτων προστασίας του απορρήτου σας, για παράδειγμα εάν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για δική σας ασφάλεια ή την ασφάλεια κάποιου άλλου προσώπου. Για παράδειγμα, μπορεί να διαβιβάσουμε δεδομένα:


  για την ανίχνευση και πρόληψη εγκληματικών / δόλιων δραστηριοτήτων · ή
  εάν υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για το κοινό, το προσωπικό μας ή άλλους επαγγελματίες ή

  για την προστασία των ενηλίκων που πιστεύεται ότι βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο, παραδείγματος χάριν εάν είναι αδύναμοι, μπερδεμένοι ή δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει με αυτούς.


Εάν υπάρχει εύλογη ανησυχία για τη σωματική σας ασφάλεια ή πιστεύουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να προστατέψουμε εσάς ή κάποιο άλλο άτομο από το να υποστεί βλάβη με άλλους τρόπους, θα το συζητήσουμε μαζί σας και, εφόσον είναι δυνατόν, θα λάβουμε την συγκατάθεση σας για να ενημερώσουμε τρίτους για την κατάστασή σας.

Κατά τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ερευνητικούς σκοπούς, τα δεδομένα θα είναι ανώνυμα για να αποφευχθεί η αναγνώριση ενός ατόμου, εκτός εάν έχει δοθεί συναίνεση για τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Τμήματος μας, στη διεύθυνση Βηθλεέμ 101, 1416 Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, Λευκωσία, Κυπρος, email: ykyriacou@dfmr.moa.gov.cy.

Γ) Τι Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Διατηρούμε.

Ανάλογα με το ενδιαφέρον σας σε σχέση με τις δραστηριότητες του ΤΑΘΕ, τότε θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τα περιορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτό είναι εντελώς εθελοντικό αλλά αναγκαίο εφόσον θέλετε να σας παρέχουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή να επεξεργαστούμε το αίτημα σας. Εάν δεν επιθυμείτε να διατηρούμε και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας τότε το αίτημα σας δεν θα μπορεί να διεκπεραιωθεί.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς εξαρτώνται από το έντυπο που συμπληρώνετε ή την δραστηριότητα που διεξάγετε, όπως όνομα διεύθυνση, ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, διατηρούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απορρέουν από τις δραστηριότητες που διεξάγετε, όπως οικονομικά στοιχεία, στοιχεία παραγωγής και στοιχεία συναλλαγών που αφορούν αλιευτικά προϊόντα, καθώς και στοιχεία που διασφαλίζουν τους κανόνες ελέγχου αλιείας για την ιχνηλασιμότητα και αποτροπή της παράνομης λαθραίας και άναρχης αλιείας, όπως αλιευτικές δραστηριότητες και κινήσεις των αλιευτικών σκαφών, στοιχεία που σχετίζονται με τις παραβάσεις και με τις ποινές που έχουν επιβληθεί.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τους (υφιστάμενους και δυνητικούς) αιτητές παροχής υπηρεσιών του ΤΑΘΕ ή πρόσωπα τα οποία επιθεωρούνται ή ελέγχονται στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργεί το ΤΑΘΕ για σκοπούς διασφάλισης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Αυτό γίνεται μέσω αιτήσεων, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή μέσω των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας μας, όπως μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών ελέγχου.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποκτούμε νομίμως όχι μόνο από εσάς αλλά και από άλλες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες του κράτους, ή άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Φορολογίας, του Αρχείου Πληθυσμού, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της JCC Payment Systems Ltd και άλλων.

Τα δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε προκύπτουν κυρίως μέσα από την νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του ΤΑΘΕ. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή κοινοποίηση τους θα γίνεται κατόπιν συγκατάθεσης σας.

Δ) Δραστηριότητες ΤΑΘΕ και Σκοπός Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΤΑΘΕ παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς το κοινό και στα πλαίσια αυτά είναι συχνά απαραίτητη η επεξεργασία ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι ακόλουθοι:

1. Συναινείτε στην επεξεργασία για έναν ή περισσότερους σκοπούς
2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων 3. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας.
4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων
5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες μεθόδους λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, το ΤΑΘΕ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Έκδοση επαγγελματικών αδειών

Με βάση τη κείμενη νομοθεσία, για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας για έκδοση επαγγελματικής άδειας αλιείας, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, αρ. κοινωνικών ασφαλίσεων, τηλέφωνο, διεύθυνση, προσωπική κατάσταση, ασφαλιστική και οικονομική κατάσταση. Με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας.

Για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας το ΤΑΘΕ θα πρέπει να επεξεργαστεί και να επαληθεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλετε. Με την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης ή εγγραφής σας σε υπηρεσίες που παρέχει το ΤΑΘΕ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε υποβάλει θα χρησιμοποιηθούν από το ΤΑΘΕ για τον σκοπό της εξυπηρέτησής σας και παροχής των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων. Επίσης, τα στοιχεία που θα δώσετε δύναται να επαληθευθούν ζητώντας στοιχεία και από άλλες υπηρεσίες της ΚΔ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας και για επικοινωνία μαζί σας.

Σε περίπτωση που εξασφαλίσετε άδεια αλιείας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία μαζί σας και για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει την αλιεία.

2. Έκδοση Ερασιτεχνικών αδειών

Με βάση τη κείμενη νομοθεσία, για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας για έκδοση άδειας ερασιτεχνικής αλιείας, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, τηλέφωνο στοιχεία του σκάφους και διεύθυνση. Με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας.

Για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης σας το ΤΑΘΕ θα πρέπει να επεξεργαστεί και να επαληθεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλετε. Με την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης ή εγγραφής σας σε υπηρεσίες που παρέχει το ΤΑΘΕ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε υποβάλει θα χρησιμοποιηθούν από το ΤΑΘΕ για τον σκοπό της εξυπηρέτησής σας και παροχής των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, τα στοιχεία που θα δώσετε δύναται να επαληθευθούν ζητώντας στοιχεία και από άλλες υπηρεσίες της ΚΔ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και για επικοινωνία μαζί σας.

3. Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ)

Όλα τα αλιευτικά σκάφη είναι καταχωρημένα στο ΜΑΣ. Με την αίτηση εγγραφής ενός σκάφους ως αλιευτικό υποβάλλονται τα δεδομένα του αιτητή ή και του νόμιμου εκπροσώπου του, στην περίπτωση νομικών προσώπων. Με την έγκριση της αίτησης τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο ΜΑΣ και είναι στη διάθεση λειτουργών του ΤΑΘΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Εθνικό Πρόγραμμα Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων

Το Εθνικό Πρόγραμμα Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων βασίζεται σε ένα πλαίσιο Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας. Στα πλαίσια του Εθνικού αυτού Προγράμματος συλλέγονται βιολογικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στον τομέα της αλιείας για την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων, των επιπτώσεων της αλιείας στο περιβάλλον και της οικονομικής βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου. Βάσει των πιο πάνω αξιολογήσεων παρέχεται επιστημονική συμβουλή για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας.

4.1 Καταγραφή αλιευτικής δραστηριότητας αλιευτικών σκαφών, συλλογή βιολογικών δεδομένων διαφόρων εμπορικών ειδών, και συλλογή δεδομένων αξιολόγησης τυχαίων (μη στοχευόμενων) αλιευμάτων. Οι Λειτουργοί του ΤΑΘΕ επισκέπτονται αλιευτικά καταφύγια και επιβαίνουν σε σκάφη για την καταγραφή των πιο πάνω δεδομένων. Μαζί με τα δεδομένα αυτά, καταγράφονται τα στοιχεία του ψαρά και του σκάφους (ονοματεπώνυμο, όνομα και αριθμός σκάφους, αλιευτικό καταφύγιο).

4.2 Συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για την αλιεία

Συλλέγονται κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα με στόχο την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του αλιευτικού στόλου. Η συλλογή των δεδομένων διεξάγεται μέσω ερωτηματολογίων τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία για τους αλιείς/ιδιοκτήτες των σκαφών και τους βοηθούς αναφορικά με την ηλικία, ακαδημαϊκά προσόντα, θέση εργασίας στο σκάφος. Επίσης καλείστε να δώσετε στοιχεία για τα έξοδα (λειτουργικά και διοικητικά) και για τα έσοδα σας που προέρχονται από τη διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων σας.

   5. Έλεγχος αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Οποιαδήποτε άδεια αλιείας εκδίδεται ή χορήγηση ελλιμενισμού ή οποιαδήποτε άλλη άδεια σε σχέση με αλιευτικές δραστηριότητες όπως χορήγηση άδειας μεταφόρτωσης, άδεια μεταφοράς αλιευτικών προϊόντων, εγγραφή ως εγγεγραμμένος αγοραστής κλπ., τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε δώσει στο ΤΑΘΕ είναι στη διάθεση και δύναται να χρησιμοποιηθούν από Λειτουργούς του ΤΑΘΕ για σκοπούς ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και για επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που χρειάζεται να λάβουν πληροφορίες από εσάς ή να σας ενημερώσουν για κάποιο συμβάν. Η οποιαδήποτε επικοινωνία περιορίζεται στα καθήκοντα και τις εξουσίες που παρέχονται στους λειτουργούς από τη σχετική νομοθεσία και το Διευθυντή του ΤΑΘΕ.
     5.1 Κέντρο παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών
Το Κέντρο παρακολούθησης αλιείας διατηρεί στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες σας και συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης φυσικών προσώπων στην περίπτωση που επιχειρήσεις δεν είναι νομικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση νομικών προσώπων διατηρούνται τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και αναγνώρισης των εκπροσώπων των νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα είναι: Ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
     5.2 Σύστημα παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών
Το σύστημα παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών χρησιμοποιεί τεχνολογία GPS για να καταγράφει τις κινήσεις των αλιευτικών σκαφών που εμμέσως προσδίδουν την τοποθεσία που βρίσκονται οι επιβαίνοντες του σκάφους σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Η παρακολούθηση ενδέχεται να γίνει από την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας Cy-FIS του ΤΑΘΕ, η οποία καταγράφει την τοποθεσία της κινητής συσκευής σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Η καταγραφή γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που βάση της νομοθεσίας Διαχείρισης Αλιείας απαιτείται η παρακολούθηση περιοχών προστασίας της Αλιείας ή για σκοπούς συλλογής Αλιευτικών δεδομένων σε ότι αφορά αλιευτικές πιέσεις οπού υπάρχουν ποσοστώσεις αλιευμάτων ή συγκεκριμένες μέρες/περιόδους αλιείας ή/και απαγόρευση αλιείας. Η καταγραφή της θέσης μπορεί να ενεργοποιηθεί προαιρετικά από τον χρήστη για δικούς του σκοπούς ώστε να έχει στη διάθεση του το ιστορικό των εξορμήσεων του.

Επιπρόσθετα η εφαρμογή αποστέλλει στο χρήστη ειδοποιήσεις σε περίπτωση διέλευσης σε απαγορευμένες/προστατευόμενες περιοχές.

     5.3 Ημερολόγιο αλιείας
Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται από τους καπετάνιους και τους εκπροσώπους τους και αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες και τις τοποθεσίες που διεξάγονται. Εμμέσως τα στοιχεία αυτά προσδίδουν την τοποθεσία που βρισκόταν το πλήρωμα του σκάφους σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
     5.4 Δελτία πωλήσεων και δηλώσεις ανάληψης
Το ΤΑΘΕ είναι η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Για να μπορεί ένας επιχειρηματίας να αγοράζει αλιεύματα κατευθείαν από αλιευτικά σκάφη και στη συνέχεια να τα μεταπωλεί προς τους καταναλωτές πρέπει να είναι γραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Αγοραστών. Κατά την εγγραφή σας στο μητρώο εγγεγραμμένων αγοραστών ζητείται η κοινοποίηση στοιχείων είτε φυσικών προσώπων είτε της εταιρείας σας μέσω της υποβολής εκ μέρους σας του συμπληρωμένου εντύπου «Εγγραφή στο Μητρώο Εγγ. Αγοραστών». Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνουν το Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή εταιρική επωνυμία, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Φορολογικής ταυτότητας, Αριθμός ΦΠΑ, Διεύθυνση, Αριθμός τηλεφώνου, Τηλ. Φαξ, Ηλεκτρονική διεύθυνση. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια εφαρμογής Εθνικής Νομοθεσίας ως εγγεγραμμένοι αγοραστές έχετε την υποχρέωση να αποστέλλετε σε ετήσια βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις της επιχείρησης σας. Από τις καταστάσεις το ΤΑΘΕ απομονώνει και διατηρεί ηλεκτρονικά τον ετήσιο κύκλο εργασιών σε αγορές αλιευμάτων που προέρχονται κατευθείαν από αλιευτικά σκάφη. Τα δεδομένα διατηρούνται από τον Τομέα Ελέγχου και Διαρθρώσεων του ΤΑΘΕ σε ηλεκτρονική μορφή άλλα όχι σαν μέρος κάποιου συστήματος.

Στις περιπτώσεις που εγγεγραμμένος αγοραστής δεν συμπληρώσει δελτίο πώλησης αλλά τα αλιεύματα τα αποθηκεύσει σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο, τότε κοινοποιεί στοιχεία που αφορούν το Όνομα και διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου είναι αποθηκευμένα τα προϊόντα. Τα δεδομένα διατηρούνται από τον Τομέα Ελέγχου και Διαρθρώσεων του ΤΑΘΕ σε έντυπη μορφή άλλα καταχωρούνται και ως μέρος κάποιου συστήματος (ERS).

     5.5 Αιτήματα για χρήση των πιστοποιητικών αλιευμάτων
Το ΤΑΘΕ είναι η Αρμόδια Αρχή για την παροχή πρόσβασης στα συστήματα έκδοσης πιστοποιητικών αλιευμάτων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται στην περίπτωση φυσικών προσώπων είναι ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, αριθμός ΦΠΑ και διεύθυνση και τηλέφωνο.

Οι εταιρίες που επιθυμούν να εμπορευτούν το είδος "Ερυθρός Τόνος" είναι υποχρεωμένες να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό σύστημα eBCD. Τα στοιχεία που κοινοποιούνται στο ΤΑΘΕ σε έντυπη μορφή αρχικά και στη συνέχεια καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα eBCD, αφορούν στο όνομα εταιρίας, ονοματεπώνυμο νομικά υπεύθυνου και χρηστών του συστήματος, τηλέφωνο, αρ. φορολογικής ταυτότητας, Διεύθυνση εταιρείας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Τηλέφωνο επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο χρηστών με άδεια καταχώρησης δεδομένων στην ηλ. Βάση eBCD. Η ηλεκτρονική βάση δεν είναι ιδιοκτησία του ΤΑΘΕ αλλά της ICCAT. Στο ΤΑΘΕ ως η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, έχει δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα από την ICCAT, για την καταχώρηση στοιχείων εταιρειών που εμπορεύονται Ερυθρό Τόνο στην Κύπρο.

     5.6 Αρχείο περιπολίων και επιθεωρήσεων
Το αρχείο περιπολιών και Επιθεωρήσεων διατηρεί στοιχεία που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες σας και συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης φυσικών προσώπων στην περίπτωση που επιχειρήσεις δεν είναι νομικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα στην περίπτωση νομικών προσώπων διατηρούνται τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και αναγνώρισης των εκπροσώπων των νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αφορούν: Ημερομηνία και ώρα επιθεώρησης και Τοποθεσία επιθεώρησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας φυσικού προσώπου ή Αρ. Διαβατηρίου ή Αρ. ARC ή Αριθμός εγγραφής εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κινητό / σταθερό, Στοιχεία σκάφους / μονάδας εκτροφής / ψαραγοράς / οχήματος μεταφοράς.
     5.7 Μητρώο παραβάσεων
Το μητρώο παραβάσεων διατηρεί στοιχεία που αφορούν τις κατηγορίες/αδικήματα που αφορούν τη δραστηριότητα των φυσικών ή και νομικών προσώπων και συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης φυσικών προσώπων στην περίπτωση που επιχειρήσεις δεν είναι νομικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα στην περίπτωση νομικών προσώπων διατηρούνται τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και αναγνώρισης των εκπροσώπων των νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αφορούν:‐Ημερομηνία, τοποθεσία και ώρα παράβασης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας φυσικού προσώπου ή Αρ. Διαβατηρίου ή Αρ. ARC ή Αριθμός εγγραφής εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο κινητό / σταθερό, Στοιχεία επιθεωρηθέν σκάφους / μονάδας εκτροφής / ψαραγοράς / οχήματος μεταφοράς

6. Χορήγηση ελλιμενισμού

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμος χώρος ελλιμενισμού, πέραν των δέκα θέσεων ελλιμενισμού, το ΤΑΘΕ προχωρά σε ανακοίνωση προκήρυξης των θέσεων ελλιμενισμού και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο καθορισμένο από την προκήρυξη χρονικό διάστημα. Η ανακοίνωση της προκήρυξης των αιτήσεων ελλιμενισμού γίνεται στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ και στον ημερήσιο τύπο. Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ελλιμενισμού γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων ελλιμενισμού που λήφθηκαν με βάση τα κριτήρια ελλιμενισμού που καθορίστηκαν κατά την προκήρυξη των αιτήσεων ελλιμενισμού.

Για τις αιτήσεις ελλιμενισμού απαιτείται όπως δοθούν στοιχεία σκάφους καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως ονοματεπώνυμο, ταυτότητα, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο κινητό και σταθερό) και Διεύθυνση.

7. Έκδοση αδειών/διαχείριση υδατοκαλλιέργειας

7.1 Αρχείο αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Το αρχείο αυτό έχει δημιουργηθεί για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού και περιλαμβάνει όλες τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας με τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε υπευθύνου. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τα ελάχιστα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. Το Τμήμα μας έχει πάρει την συγκατάθεση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας για δημοσιοποίηση του αρχείου αυτού.

7.2 Αρχείο Αδειών εισαγωγής καλλωπιστικών ψαριών

Βάσει της περί αλιείας νομοθεσίας, για την εισαγωγή ζωντανών υδρόβιων οργανισμών απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Τμήμα μας. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας του εισαγωγέα καθώς και την λίστα με τα είδη εισαγωγής. Μετά την έγκριση της αίτησης, η αίτηση αρχειοθετείται σε αρχείο που έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη ιχνηλασιμότητα των ψαριών που εισάγονται στην Κύπρο. Πρόσβαση στο αρχείο έχουν μόνο υπάλληλοι του εμπλεκόμενου τομέα του ΤΑΘΕ. Με την υποβολή της αίτησης αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς δημιουργίας του εν λόγω αρχείου.

7.3 Επεξεργασία και υποβολή στατιστικών δεδομένων υδατοκαλλιέργειας

Όλες οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας υποβάλλουν στο Τμήμα μας, κάθε χρόνο, τα δεδομένα της παραγωγής τους, σε τυποποιημένα έντυπα που έχουν δημιουργηθεί από το Τμήμα μας. Τα δεδομένα αυτά αρχειοθετούνται και καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και από εκεί τυγχάνουν στατιστικής ανάλυσης. Πολλά από τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής υποβάλλονται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι τα επεξεργασμένα στοιχεία που υποβάλλονται είναι συγκεντρωτικά για όλες τις μονάδες και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.

8. Χορηγίες Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας

8.1 Αιτήματα/Προτάσεις υποβολής έργων προς Χρηματοδότηση

Για την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης για χρηματοδότηση, υποβάλλονται από τον αιτητή στοιχεία της επιχείρησης μεταξύ άλλων και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως Ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας. Διεύθυνση αλληλογραφίας και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΦΠΑ και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης υποβάλλονται οικονομικά στοιχεία για προσδιορισμό του μεγέθους τις επιχείρησης,.

8.2 Συνεδρίες/Εκδηλώσεις/Ενημερωτικές Ημερίδες στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών του
Τμήματος καθώς και της υλοποίησης του ΕΠ Θάλασσα 2014‐2020

Το ΤΑΘΕ στα πλαίσια διατήρησης στοιχείων επικοινωνίας με Οργανισμούς/Εταίρους ή και άτομα που σχετίζονται με την αλιεία ή μπορεί να συνδράμουν με την τεχνογνωσία ή τις γνώσεις τους σε θέματα διαβούλευσης ή και αποφάσεων που αφορούν στις δραστηριότητες του Τμήματος, διατηρεί Μητρώο με τα στοιχεία επαφής των ατόμων/οργανισμών ώστε να προσκαλούνται σε εκδηλώσεις, συνεδριάσεις κλπ. Τα στοιχεία αυτά αφορούν Ονοματεπώνυμο, Αρ. Τηλεφώνου, Αρ.

Φαξ και Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας. Τα δεδομένα κοινοποιούνται από εσάς είτε μέσω κάποιου εντύπου που αποστέλλετε στην υπηρεσία για τη συμπερίληψη σας στη λίστα συμμετεχόντων της αντίστοιχης συνεδρίας/εκδήλωσης είτε επιτόπου στην εκδήλωση κατά την είσοδο σας ως συμμετέχων είτε και επειδή βρίσκονται αναρτημένα στις αντίστοιχες σελίδες (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και είναι ανοικτά προς πρόσβαση.

Το ΤΑΘΕ, ως ΕΦ Αλιείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014‐2020 στα πλαίσια διοργάνωσης συνεδριάσεων ή άλλων εκδηλώσεων (ενημερωτικών, προωθητικών ενεργειών κλπ) συλλέγει τα στοιχεία σας που αφορούν Ονοματεπώνυμο, Αρ. Τηλεφώνου, Αρ. Φαξ και Ηλεκτρονική Διεύθυνση Αλληλογραφίας. Τα δεδομένα κοινοποιούνται από εσάς είτε μέσω κάποιου εντύπου που αποστέλλετε στην υπηρεσία για τη συμπερίληψη σας στη λίστα συμμετεχόντων της αντίστοιχης συνεδρίας/εκδήλωσης είτε επιτόπου στην εκδήλωση κατά την είσοδο σας ως συμμετέχων. Τα δεδομένα διατηρούνται από τον Τομέα Ελέγχου και Διαρθρώσεων του ΤΑΘΕ σε ηλεκτρονική μορφή άλλα όχι σαν μέρος κάποιου συστήματος.

9. Υποβολή εκθέσεων σε υπηρεσίες του κράτους και στην ΕΕ.

Οι εκθέσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται (με εξαίρεση τις παραβάσεις) αποτελούν συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία όμως απορρέουν από τα στοιχεία σας και ως εκ τούτου ο Λειτουργός που είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία έκθεσης έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας. Για σκοπούς αποστολής έγκυρων εκθέσεων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επαληθευθούν με άλλες υπηρεσίες του κράτους, ενώ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας λειτουργός επεξεργασίας για να λάβει κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με τα δεδομένα που υποβάλατε και σας αφορούν.

10. Υποβολή εκθέσεων στοιχείων απευθείας σε περιφερειακές Οργανώσεις

Η αποστολή στοιχείων σε περιφερειακές οργανώσεις περιορίζεται σε συγκεντρωτικά στοιχεία με εξαίρεση στο σύστημα eBCD που αναφέρεται στο σημείο 5.5. Σε περίπτωση αποστολής προσωπικών στοιχείων απευθείας σε περιφερειακές οργανώσεις θα λαμβάνεται η έγκριση του Επίτροπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

11. Επεξεργασία προσφορών

Με βάση την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για το «Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας», από την 1η Ιανουαρίου 2014 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική δημοσίευση των εγγράφων των ανοικτών διαγωνισμών που προκηρύσσονται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς. Η σχετική δημοσίευση γίνεται πλέον μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement). Το πιο πάνω μέτρο ενισχύει την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα εξοικονομεί διοικητικό κόστος για τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς, αφού αυτοματοποιεί μη παραγωγικές επαναληπτικές δραστηριότητες. Για σκοπούς αξιολόγησης και της λογιστικής διαχείρισης της προσφοράς, τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται κατά την επεξεργασία των προσφορών σας, συμπεριλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, ταχυδρομική ή / και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός Φ.Π.Α. και άλλα

12. Συνεργάτες / Πάροχοι υπηρεσιών

Για σκοπούς εκτέλεσης και λογιστικής διαχείρισης της σύμβασης μεταξύ του ΤΑΘΕ και του συνεργάτη/ Πάροχου υπηρεσιών, τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται είναι το ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, ταχυδρομική ή / και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός Φ.Π.Α. κ.α

Ε) Περίοδος Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από το ΤΑΘΕ μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται πιο πάνω στην παράγραφο 2 της παρούσας Ειδοποίησης και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία, ή για όση χρονική περίοδο απαιτείται για την εξυπηρέτηση σας και την διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται σε σχέση με το αίτημα σας, για την συμμόρφωση μας με οποιαδήποτε νομοθεσία, την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων μας και γενικά για την διαφύλαξη νόμιμων συμφερόντων του Τμήματος μας.

Μετά από την περίοδο αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν ανεπανόρθωτα.

Ζ) Τα δικαιώματα σας

Δικαίωμα Ενημέρωσης
Για τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφα οποιωνδήποτε πληροφοριών σας αφορούν. Αναλυτικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται ανά δραστηριότητα περιγράφονται πιο κάτω.

Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης στις πληροφορίες που τηρούνται σχετικά με εσάς, υποβάλλοντας σχετικό γραπτό αίτημα. Αν έχει περιέλθει εις γνώση σας ότι οι πληροφορίες που τηρούμε για εσάς είναι λανθασμένες ή ανακριβείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και θα καταβληθεί προσπάθεια να σας απαντήσουμε γραπτώς μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.

Δικαίωμα στη Φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και την αλλαγή τους ή μεταφορά τους για άλλους σκοπούς εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

α) παρέχεται αυτή η δυνατότητα μέσα από δομημένα πληροφοριακά συστήματα και υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα,

β) τα δεδομένα αφορούν εσάς και

γ) τα δεδομένα δεν επηρεάζουν τρίτους.

Υποβολή Παραπόνου

Το ΤΑΘΕ διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θεωρείται ότι δεν έχετε εξυπηρετηθεί η δεν έχει γίνει σωστή χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλώ όπως αποστείλετε σχετική επιστολή στο ΤΑΘΕ υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Όνομα: Γιάννος Κυριάκου

Email: ykyriacou@dfmr.moa.gov.cy

Φαξ: ++357 22 775955

Διεύθυνση: Βηθλεέμ 101, 1416, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος, Λευκωσία, Κυπρος

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν έχουμε χειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας στο γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος, 1082 Λευκωσία, τηλ. +357 22 818456, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου commissioner@dataprotection.gov.cy
Σχετικά Αρχεία:

Ειδοποίηση Απορρήτου ΤΑΘΕ για Πολίτες και Συνεργάτες_30092019.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 324,34Kb)
Ειδοποίηση Απορρήτου Ιστοσελίδας ΤΑΘΕ_30092019.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 227,74Kb)

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αίτηση για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας μεσω πλατφορμας

Ελάχιστα επιτρεπόμενα αλιευτικά μεγέθη

CY-FIS

Προστατευόμενες περιοχές αλιείας

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Βραδινή Υποβρύχια Κατάδυση με βοηθητικές συσκευές

pandoteira

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης