Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Έλεγχος και Διαρθρώσεις


ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική έχει ως στόχο τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων με τέτοιο τρόπο που να διασφάλιζεται ότι η εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων εξασφαλίζει βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες. Η επιτυχία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής εξαρτάται από την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η πρακτική εφαρμογή των κανόνων της ΚΑΠ το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να:

 • Διασφαλίζει ότι αλιεύονται οι επιτρεπόμενες ποσότητες αλιευμάτων
 • Συγκεντρώνει τα απαραίτητα δεδομένα για ορθή διαχείριση των αλιευτικών πόρων
 • Αποσαφηνίζει το ρόλο των χωρών Κρατών Μελών και της Επιτροπής
 • Εξασφαλίζει ότι οι πρόνοιες των Κανονισμών εφαρμόζονται σε όλους τους αλιείς με το ίδιο τρόπο
 • Διασφαλίζει ότι είναι δυνατή για όλα τα αλιευτικά προϊόντα η προέλευση τους και ο έλεγχος της διαδρομής από το δίκτυ στο πιάτο

Ο Τομέας Ελέγχου και Διαρθρώσεων του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή του σύστηματος ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και συγκεκεριμένα την εφαρμογή ενός προγράμματος παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της αλιευτικής δραστηριότητας τόσο στα χωρικά όσο και στα διεθνή ύδατα αλλά και την διερεύνηση και όπου εφαρμόζεται την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται παράνομη αλιεία.

Η επιβολή, εφαρμογή και εκτέλεση των Νόμων είναι υψίστης σημασίας ώστε να διασφαλίστεί η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς του Ελέγχου (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και (ΕΕ) αριθ. 404/2011 καθώς και την Εθνική Νομοθεσία με στόχο την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) αποτελεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις συγχρηματοδοτήσεις στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και είναι τμήμα της μεταρρυθμιστικής δέσμης της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Το ΕΤΘΑ αποτελείται από τέσσερεις (4) βασικούς πυλώνες, οι οποίοι έχουν στόχο
  α) τη βιώσιμη αλιεία
  β) τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια
  γ) την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και
  δ) θέματα που αφορούν τη θαλάσσια πολιτική

  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020, που θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΘΑ 2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου €52,6 εκ. Το ποσοστό της ενωσιακής συμμετοχής (ΕΤΘΑ) ανέρχεται σε 75,49 % του συνολικού ποσού της δημόσιας δαπάνης. Το υπόλοιπό 24,51 % θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
IUU - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Facebook

Youtube

Αίτηση για απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας μεσω πλατφορμας

Ελάχιστα επιτρεπόμενα αλιευτικά μεγέθη

CY-FIS

Προστατευόμενες περιοχές αλιείας

Αλιευτικά καταφύγια ελλιμενισμός

Βραδινή Υποβρύχια Κατάδυση με βοηθητικές συσκευές

pandoteira

Λαγοκέφαλος

Contingency Plan

thalassia stratigiki

OROI ADEION ALIEIAS THALASSA

Thalassia epistimoniki ereuna

Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

jccsmart

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Τυχαία αλίευση χελώνας / δελφινιού / φώκιας

Καρχαρίες: Απαγορευμένα Είδη και Είδη για Καταγραφή Αλίευσης