Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων: Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας - 11/02/2020 10:40:00


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας. Στόχος του Μέτρου 3.1 είναι η παροχή των μέσων ώστε να διεξάγονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους Κανόνες της ΚΑλΠ και η ταυτόχρονη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των έμβιων υδρόβιων πόρων. Για να εξασφαλισθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των δραστηριοτήτων αλιείας, χρησιμοποιούνται μέσα ώστε να καλύπτεται πλήρως η διαδρομή των αλιευμάτων από την αλιεία στην κατανάλωση.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η χορηγία για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται η διαβίβαση σημαντικών για την αλιεία πληροφοριών και καταχώρηση αυτών στα λογισμικά συστήματα καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών ώστε να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Το παρόν Σχέδιο υλοποιείται μέσω του Μέτρου 3.1 «Έλεγχος και Επιβολή».

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι αλιείς – ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που υποχρεωτικά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευές VMS-ERS ή/και εγγεγραμμένοι αγοραστές αλιευτικών προϊόντων. Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις.

Δράση 3.1.1 (Αφορά μόνο Σκάφη)
Αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου υλικού εξοπλισμού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) (άρθρο 76.2.α)

Δράση 3.1.2 (Αφορά μόνο Σκάφη)
Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS) (άρθρο 76.2.β)

Δράση 3.1.3
Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού, για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και Άρθρα 35-39 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1379/2013 (άρθρο 76.2.γ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €140.000. Από το ποσό αυτό το 90% (€126.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 10% (€14.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €100 και ο μέγιστος αρχικά δεν μπορεί να ξεπερνά τα ανώτατα όρια όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο ανά Δράση (Δράση 3.1.: €5.000 Δράση 3.1.2 €10.000 Δράση 3.1.3: €50.000).

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 80% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 20% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για δαπάνες πάνω σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το ποσοστό δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο 90% ενώ το υπόλοιπο 10% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%.

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης ΔΕΝ ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολή της Πρότασης. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να αποσταλούν όλα τα σχετικά με την πληρωμή έγγραφα μέχρι τις 29 Ιουνίου 2022.


Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 πατώντας εδώ.

. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 31η Δεκεμβρίου 2021, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα
Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293, Email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ