Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Παράταση στην ολοκλήρωση των έργων για τα Σχέδια Χορηγιών της Προτεραιότητας της Ένωσης 1 - 22/01/2021 08:18:10


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που προκύπτουν λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid 19, πληροφορεί τους Δικαιούχους (αλιείς) που έχουν υποβάλει αιτήσεις

α) στην 3η πρόσκληση του Σχέδιου Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη του Μέτρου 1.8,

β) στην 3η πρόσκληση του Σχεδίου Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών του Μέτρου 1.20 και

γ) στην 1η πρόσκληση του Σχεδίου Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών – Μέτρο 1.18.3, ότι δίνεται παράταση στην ολοκλήρωση των έργων.

Συγκεκριμένα, τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στα πιο πάνω Σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να αποσταλούν όλα τα σχετικά με την πληρωμή έγγραφα μέχρι τις 29 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22 807861 και στο email npappouli@dfmr.moa.gov.cy
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ