Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά - 02/11/2020 13:10:48


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δόθηκε παράταση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την αλιεία, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ ή κατηγορίας Β΄ και ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν μόνο πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ≥ 12 μ.

Συγκεκριμένα, Δικαιούχοι είναι οι αλιείς, όπως καθορίζεται στην άδεια αλιείας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στο Μέρος Β: «Όνομα Εφοπλιστή», οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια αλιείας για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ).

Το ποσό της χρηματοδότησης με βάση την κατηγορία σκαφών θα καταβάλλεται πριν το τέλος του εκάστοτε έτους. Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται ετήσια σε δόσεις μέχρι το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας αλιείας (κατηγορίας Α΄ ή Β΄, ή πολυδύναμης) για τα αντίστοιχα έτη. Στην περίπτωση που κάποιος αλιέας, κατά το διάστημα των ετών δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαγγελματική άδεια αλιείας, τότε δεν του καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εν λόγω έτος, η χρηματοδότηση διακόπτεται και το έργο ολοκληρώνεται.

Επίσης ο Δικαιούχος θα πρέπει να πληροί τ κριτήριο για το όριο των ελάχιστων ημερών εργασίας και παραγωγής «Η ελάχιστη παραγωγή θα πρέπει να ανέρχεται στα 300 kg και οι ημέρες αλιείας/εργασίας στη θάλασσα θα πρέπει να ανέρχονται σε 35 για τους μήνες Ιανουάριο με Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς. Ο έλεγχος για το κριτήριο παραγωγής και ημέρων αλιείας/εργασίας στη θάλασσα θα γίνεται με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα συστήματα του ΤΑΘΕ (ERS, SDAP).

Λόγω της πανδημίας covid 19 το κριτήριο για την ελάχιστη παραγωγή και ημέρες εργασίας μειώνεται κατά 30% για το έτος 2020. Σε περίπτωση άλλων μη προβλεπτών γεγονότων τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν την παραγωγή του αλιευτικού τομέα για την περίοδο εφαρμογής του σχεδίου ενδέχεται να εφαρμόζεται η ίδια μείωση του 30%.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός έργων ανέρχεται σε €2.396, με την μέγιστη Δημόσια Δαπάνη ενός έργου για το σύνολο της περιόδου υλοποίησης να ανέρχεται σε €1.916 (€479,20/έτος, σύνολο 4 έτη) για την κατηγορία σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (80%), €1.198(€299,50/έτος, σύνολο 4 έτη) για την κατηγορία πολυδύναμων σκαφών (50%) και €718,80 (€179,70/έτος, σύνολο 4 έτη) για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜΜΕ (30%).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €680.000.

Από το ποσό αυτό το 75% (€510.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€170.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από εδώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα

Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293, Email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ