Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στα Πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά - 21/09/2016 12:11:47

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014- 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
Μέτρο 1.19: Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας - Συστήματα για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά και πτηνά – ΑΡΘΡΟ 40.1η «Σχέδιο για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά»
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρ. 03/1.4/1.19/01/09.2016
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου. Στόχος του Μέτρου 1.19 είναι η προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από τα θηλαστικά και πτηνά που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στο μετριασμό της αλληλεπίδρασης των αλιέων και των δελφινιών λόγω της καταστροφής που προκαλούν τα τελευταία στα αλιεύματα και στα αλιευτικά εργαλεία. Τα δελφίνια, τα οποία είναι προστατευόμενο είδος, διαβιούν στο ίδιο περιβάλλον που διενεργείται η αλιεία θηρεύοντας ορισμένες φορές το αλίευμα από τα δίκτυα των αλιέων, γεγονός που όταν συμβαίνει επηρεάζει αρνητικά την εργασία τους σε χρηματοοικονομικούς όρους

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την αλιεία, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ ή κατηγορίας Β΄ και ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν μόνο πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ≥ 12 μ. Συγκεκριμένα, Δικαιούχοι είναι οι αλιείς, όπως καθορίζεται στην άδεια αλιείας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στο Μέρος Β: «Όνομα Εφοπλιστή», οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια αλιείας για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εγγεγραμμένα στο Κυπριακό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ).

Το ποσό της χρηματοδότησης με βάση την κατηγορία σκαφών θα καταβάλλεται πριν το τέλος του εκάστοτε έτους. Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται ετήσια σε εννέα (9) δόσεις από το 2015 μέχρι το 2023, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας αλιείας (κατηγορίας Α΄ ή Β΄, ή πολυδύναμης) για τα αντίστοιχα έτη. Στην περίπτωση που κάποιος αλιέας, κατά το διάστημα των εννέα ετών δεν καταφέρει να εξασφαλίσει επαγγελματική άδεια αλιείας, τότε δεν του καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εν λόγω έτος, η χρηματοδότηση διακόπτεται και το έργο ολοκληρώνεται.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός έργων ανέρχεται σε €8.568, με την μέγιστη Δημόσια Δαπάνη ενός έργου για το σύνολο της περιόδου υλοποίησης να ανέρχεται σε €5.400 (€600/έτος, σύνολο 9 έτη) για την κατηγορία σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (63.03%), €4.284(€476/έτος, σύνολο 9 έτη) για την κατηγορία πολυδύναμων σκαφών (50%) και €2.570,40(€285,60/έτος, σύνολο 9 έτη) για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜΜΕ (30%).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €2.000.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€1.500.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€500.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 www.moa.gov.cy/thalassa. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016, στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΘΕ κατά τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες που θα ανακοινώνονται στον τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα
Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293, Email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ