Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


5.3 - Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις στον Τομέα Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων - 1η Πρόσκληση Σχεδίου ΧορηγιώνΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η χρηματοδότηση ενεργειών σχετικών με την εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που να συμβάλουν στη βελτίωση του συστήματος εμπορίας τόσο στον τομέα της αλιείας όσο και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, με τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, τη βελτίωση και προώθηση των αλιευτικών προϊόντων και την ενίσχυση της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας.

Στόχος του Σχεδίου, είναι η στήριξη επενδύσεων στον Τομέα της Υδατοκαλλιέργειας ώστε να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού , όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εμπορίας νωπών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και είναι:

(α) Κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας

ή

(β) Εγγεγραμμένοι ως "πρώτοι αγοραστές" με πραγματοποιηθήσες αγορές νωπών προϊόντων ελάχιστης αξίας €20.000,00 το έτος 2016 ή το 2017

Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 5.3.2: Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Άρθρο 681.1.β)

Στη Δράση 5.3.2 για την αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμπεριλαμβάνονται:

ι) είδη με καλές προοπτικές εμπορίας

ιι) ανεπιθύμητα αλιεύματα που εκφορτώνονται από εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με τα Τεχνικά Μέτρα, με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το Άρθρο 8 Παράγραφος 2 Στοιχείο (β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013

ιιι) προϊοντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται μέσω της χρήσης μεθόδων με χαμηλό αντίκτυπο για το περιβάλλον ή προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, εντός της έννοιας του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Δράση 5.3.3: Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας (Άρθρο 68.1.γ)

Στα Δράση 5.3.3 η προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας γίνεται μέσω της διευκόλυνσης:

(α) της αίτησης για καταχώρηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της προσαρμογής των ενδιαφερομένων φορέων στις σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και πιστοποίησης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

(β) της πιστοποίησης και της προώθησης προϊόντων βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων προερχόμενων από παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων μεταποίησης

(γ) της άμεσης θέσης σε εμπορία των προϊόντων αλιείας από παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας ή προϊόντων αλιείας από την ακτή

(δ) της παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων

Δράση 5.3.7: Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά (Άρθρο 68.1.ζ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας της παρούσας πρόσκλησης είναι €800.000. Τα έργα συχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της ΕΕ κατά 75% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 25%.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης. Με το τέλος της πρόσκλησης, όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο Σχέδιο και έχουν λάβει θετική αξιολόγηση θα βαθμολογούνται και θα προωθούνται για έγκριση, σύμφωνα με τη βαθμολογική κατάταξη. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €20.000,00 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €200.000,00. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται κατά 30%.

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 1.1.2014. Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως πριν να διενεργηθεί έλεγχος από τον ΕΦ.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ και από την ιστοσελίδα του ΕΤΘΑ 2014-2020. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του Δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας στην κα. Νικολέτα Βαρνάβα (Τηλ: 22807849, Φαξ: 22423293, E-mail: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy)


Παράρτημα 1. Αιτηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 275 KB)
Παράρτημα 2. Υπευθυνη Δηλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 166 KB)
Παράρτημα 3. Νομιμη Εκπροσωπηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Παράρτημα 4. Βεβαιωση παραλαβης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 147 KB)
Παράρτημα 5α. Προηγ Χρημ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Παράρτημα 5β. Αναδρομικοτητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 153 KB)
Παράρτημα 5γ. Παραβασεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 6α. ΦΑΕ new version.doc (Μέγεθος Αρχείου: 293 KB)
Παράρτημα 6β. Βιωσιμοτητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 186 KB)
Παράρτημα 7α. Αξιολογηση Φαση 1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 7β. Εγκριση Απορριψη Φαση 2.doc (Μέγεθος Αρχείου: 176 KB)
Παράρτημα 8. Συμφωνια.doc (Μέγεθος Αρχείου: 243 KB)
Παράρτημα 9. Αίτημα Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
Παράρτημα 10. Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 167 KB)
Παράρτημα 11. Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 168 KB)
Παράρτημα 12. Απόφαση Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
Παράρτημα 13. Τροποποίηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 161 KB)
Παραρτημα 14. Κατηγορίες Επενδύσεων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 231 KB)
Παράρτημα 15. Δημοσιότητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 239 KB)
Παράρτημα 16. Ενστάσεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 68 KB)
Παράρτημα 17. Περιβαλλοντικη Νομοθεσια.doc (Μέγεθος Αρχείου: 41 KB)
ocx ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 21 KB)
lsx Πίνακας επενδύσεων για το Αιτημα Καταβολής Χορηγίας.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 14 KB)
Πινακας Επενδυσεων.xls (Μέγεθος Αρχείου: 145 KB)
lsx Προβληματική επιχείρηση_υπολογισμός.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 23 KB)
Οδηγος 5.3 ΕΜΠΟΡΙΑ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 515 KB)
Βεβαίωση Συμμόρφωσης με τις Περιβαλλοντικές νομοθεσίες23052018.doc (Μέγεθος Αρχείου: 50 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ