Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


4.3 - Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων - 1η Πρόσκληση ΑΝΕΤΠΑ - Μεταποίηση και Εμπορία Αλ. ΠροϊόντωνΑριθμός πρόσκλησης: 4.1/4.3.1.2./01/01.2020

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και ΕκσυγχρονισμόςΜονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός μονάδων Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων
Κατηγορία 2. Επενδύσεις που αφορούν Αλιεύματα από πλανόδιους πωλητές.
Κατηγορία 3. Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός μονάδων Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων

Στόχος του Σχεδίου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των €350.000. Από το ποσό αυτό το 75% καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €10.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €200.000.

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε μια ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τη φύση της πρότασης και το ύψος της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2017. Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο πριν να υποβάλει ο αιτητής την Αίτηση Υποβολής Πρότασης.

Οι Δικαιούχοι του Σχεδίου θα πρέπει να είναι εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής, την οποία συναποτελούν Δήμος Πάφου, Δήμος Πέγειας, Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, Δήμος Γεροσκήπου, Κ.Σ. Μανδριά Πάφου, Κ.Σ. Τίμης, Κ.Σ. Κισσόνεργας, Κ.Σ. Χλώρακας, Κ.Σ. Νέω Χωριό Πάφου, Κ.Σ. Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Κ.Σ. Αργάκας, Κ.Σ. Πωμού, Κ.Σ. Γιαλιάς, Κ.Σ. Αχέλειας, Κ.Σ. Κούκλια και Κ.Σ. Νέα Δήμματα.

Το Σχέδιο, ο Οδηγός Εφαρμογής και τα Παραρτήματα μπορούν να εξασφαλιστούν

(α) από τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ που βρίσκονται στην διεύθυνση Λεωφόρος Ελλάδος 23, Patra Court, 3ος Όροφος Γραφεία 301-302, Τ.Κ. 8020 Πάφος-Κύπρος
(β) από την ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.anetpa.com.cy
(γ) Συνημμένα πιο κάτω

Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 24/01/2020 μέχρι την Τρίτη 24/03/2020, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας, αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Διευθυντής: Μάριος Ιωάννου
Ιχθυολόγος: Ευγένιος Σάββα
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελλάδος 23, Patra Court, 3ος Όροφος Γραφεία 301-302, Πάφος,
Τηλ.: 26933455 / 96657368, Φαξ: 26933456.
Email: info@anetpa.com.cy.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 333 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.doc (Μέγεθος Αρχείου: 198 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.doc (Μέγεθος Αρχείου: 188 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.doc (Μέγεθος Αρχείου: 182 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 188 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 194 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5γ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 178 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 347 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 212 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6γ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 180 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.doc (Μέγεθος Αρχείου: 158 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 271 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 182 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 210 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 189 KB)
lsx ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9Γ.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 13 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.doc (Μέγεθος Αρχείου: 199 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11.doc (Μέγεθος Αρχείου: 196 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.doc (Μέγεθος Αρχείου: 194 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 205 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13β.xls (Μέγεθος Αρχείου: 63 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.doc (Μέγεθος Αρχείου: 243 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15.doc (Μέγεθος Αρχείου: 153 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.doc (Μέγεθος Αρχείου: 135 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17.doc (Μέγεθος Αρχείου: 131 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18.doc (Μέγεθος Αρχείου: 64 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19.xls (Μέγεθος Αρχείου: 101 KB)
ocx Οδηγός.docx (Μέγεθος Αρχείου: 129 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ