Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


2.2 - Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια - 3η ΠρόσκλησηΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου.

Στόχος του Σχεδίου είναι η στήριξη επενδύσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας ώστε να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, με την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων (πχ. πεστροφοκαλλιέργειες) ή με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια.

Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις.
Δράση 1. Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
Δράση 2. Διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών
Δράση 3. Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων
Δράση 4. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός σε ότι αφορά την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία από τους θηρευτές
Δράση 5. Επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €2,000.000. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της ΕΕ κατά 75% και από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά 25%.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €10.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €600.000. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%.

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/07/2017. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες, σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως πριν να διενεργηθεί έλεγχος από τον ΕΦ. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να αποσταλούν όλα τα σχετικά με την πληρωμή έγγραφα μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου και από εδώ. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από την Τρίτη 26 Μαiόυ 2020 μέχρι την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ. Σημειώνεται ότι από τις 26 Μαΐου 2020 μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο οι δικαιούχοι που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων. Από τις 27 Ιουνίου 2020 μέχρι τις 10 Αυγούστου 2020 θα μπορούν να υποβάλλουν δικαιούχοι που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων και με τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νικολέτα Βαρνάβα

Τηλ.: 22 807849, Φαξ: 22 423293, Email: nvarnava@dfmr.moa.gov.cy


ocx ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 23 KB)
Παράρτημα 1_Αιτηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 312 KB)
Παράρτημα 2_Υπευθυνη Δηλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 166 KB)
Παράρτημα 3_Νομιμη Εκπροσωπηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Παράρτημα 4_Βεβαιωση παραλαβης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 146 KB)
Παράρτημα 5α_Προηγ Χρημ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 151 KB)
Παράρτημα 5β_Αναδρομικοτητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 152 KB)
Παράρτημα 5γ_Παραβασεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 5δ_Προνοιες Υδατοκαλλιεργειας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 158 KB)
Παράρτημα 6α_ΦΑΕ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 305 KB)
Παράρτημα 6β_Βιωσιμοτητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 186 KB)
Παράρτημα 7α_Εγκριση Απορριψη Αμεση Αξ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 161 KB)
Παράρτημα 8_Συμφωνια.doc (Μέγεθος Αρχείου: 254 KB)
Παράρτημα 9_Αίτημα καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 170 KB)
lsx Παράρτημα 9β Πίνακας Αιτημα Καταβολής Χορηγίας.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 13 KB)
Παράρτημα 10_ Έντυπο επιτόπιας Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 173 KB)
Παράρτημα 11_Βεβαίωση Οικονομικου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 173 KB)
ocx Παράρτημα 11α_ΚατΕλέγχου_ΑίτημαΚαταβολήςΧορηγίας.docx (Μέγεθος Αρχείου: 110 KB)
Παράρτημα 11β_Έκθεση Διοικιτικης Επαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 170 KB)
Παράρτημα 12_Απόφαση Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 13_Τροποποίηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παραρτημα 14_Κατηγορίες Επενδύσεων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 238 KB)
Παράρτημα 15_Δημοσιότητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 237 KB)
Παράρτημα 16_Ενστάσεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 67 KB)
Παράρτημα 17_Περιβαλλοντικη Νομοθεσια.doc (Μέγεθος Αρχείου: 41 KB)
Πινακας Επενδυσεων.xls (Μέγεθος Αρχείου: 145 KB)
lsx Προβληματική επιχείρηση_υπολογισμός.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 23 KB)
Οδηγος_Χορηγίες_Υδατοκαλλιέργεια_26052020.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 660 KB)
Παράρτημα 18_ΔήλωσηΣυμμόρφωσηςΠεριβαλλοντικέςΝομοθεσίες.doc (Μέγεθος Αρχείου: 65 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ