Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


4.3 - Έργα Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι οι 3 ΤΟΔΑ Αναπτυξιακή Λεμεσού/Λάρνακας - Αμμοχώστου/Πάφου - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για διεκπεραίωση μελετών από τις ΤΟΔΑ (2η Έκδοση)Η παρούσα πρόσκληση εντάσσεται στο Μέτρο 4.3. Οι μελέτες που θα υλοποιηθούν από τις ΤΟΔΑ εντάσσονται στις ακόλουθες δράσεις:

- Δράση 4.3.1: Προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Άρθρο 63.1.α)

- Δράση 4.3.2: Στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Άρθρο 63.1.β)

- Δράση 4.3.4: Προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομίας στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας (Άρθρο 63.1.δ)

Οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτούνται κατά 100% (Δημόσια Δαπάνη)

Δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι ΤΟΔΑ.


2η Μελέτες.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1197 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ