Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.21 - Σχέδιο Χορηγιών για Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη - 1η Πρόσκληση - Σχέδιο ΧορηγιώνΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η χρηματοδότηση αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους.

Α. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας κατηγορίας Α ή κατηγορίας Β
Β. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη ολικού μήκους πάνω από ή ίσο των 12μ.
Γ. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν άδεια αλιείας τράτας βυθού ή άδεια γρι-γρι ή μεσογειακές άδειες

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να κατέχουν σε ισχύ άδεια αλιείας κατά την υποβολή της αίτησης τους, δλδ για το έτος 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €100.000. Από το ποσό αυτό το 50% καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 50% από την ΚΔ.

Το ποσοστό χρηματοδότησης στους Δικαιούχους είναι 30% (Δημόσια δαπάνη) και το υπόλοιπο 70% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν την υποβολή της πρότασης. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €1.000.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 2 Απριλίου 2019.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ και από την ιστοσελίδα του ΕΤΘΑ 2014-2020. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 μέχρι τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του Δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας στην κα. Νατάσα Παππουλή (Τηλ: 22807861, Φαξ: 22423293, E-mail: npappouli@dfmr.moa.gov.cy)


Παράρτημα 1 - Αίτηση Πρότασης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 242 KB)
Παράρτημα 2 - Υπεύθυνη Δήλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 3 - Έντυπο Νόμιμης Εξουσιοδότησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Παράρτημα 4 - Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 173 KB)
Παράρτημα 5α - ΈλεγχοςΚαταγραφήςΠαραβάσεωνΔικαιούχου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 5β - Έλεγχος για ισορροπία αλ.ικανότητας στόλου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Παράρτημα 5γ - ΈλεγχοςΣυμμόρφωσης_1224_2009.doc (Μέγεθος Αρχείου: 157 KB)
Παράρτημα 6 - Έντυπο Προηγούμενων Χρηματοδοτήσεων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 156 KB)
Παράρτημα 7α - ΦΑΕ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 288 KB)
Παράρτημα 7β - ΚαθορισμόςΜεγέθουςΕπιχείρησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 184 KB)
Παράρτημα 8 - Έγκριση-ΑπόρριψηΠροτάσεων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 165 KB)
Παράρτημα 9 - ΣΔΧ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 236 KB)
Παράρτημα 10 - Αίτημα ΚαταβολήςΧορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 165 KB)
Παράρτημα 11 - ΈντυποΕπιτόπιαςΕπαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 12 - ΈντυποΔιοικητικήςΕπαλήθευσης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 13 - ΑπόφασηΚΑταβολήςΧορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 14 - ΤροποποίησηΣΔΧ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
Παράρτημα 15.doc (Μέγεθος Αρχείου: 68 KB)
ocx Παράρτημα 16.docx (Μέγεθος Αρχείου: 18 KB)
Οδηγός 1.21 Μηχανές τελικό 19 03 2018.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 466 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ