Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


3.1 - Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας - 1η Πρόσκληση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014- 2020
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3:Ενίσχυση της Εφαρμογής της ΚΑλΠ
Μέτρο 3.1: Έλεγχος και Επιβολή – Άρθρο 76

«Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας»
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Αρ. 03/3.2/3.1/01/07.2016/ΣΧ

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας. Στόχος του Μέτρου 3.1 είναι η παροχή των μέσων ώστε να διεξάγονται έλεγχοι σε υψηλό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους Κανόνες της ΚΑλΠ και η ταυτόχρονη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των έμβιων υδρόβιων πόρων. Για να εξασφαλισθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των δραστηριοτήτων αλιείας, χρησιμοποιούνται μέσα ώστε να καλύπτεται πλήρως η διαδρομή των αλιευμάτων από την αλιεία στην κατανάλωση.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η χορηγία για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλιεία και στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται η διαβίβαση σημαντικών για την αλιεία πληροφοριών και καταχώρηση αυτών στα λογισμικά συστήματα καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών ώστε να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Το παρόν Σχέδιο υλοποιείται μέσω του Μέτρου 3.1 «Έλεγχος και Επιβολή».

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι αλιείς – ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που υποχρεωτικά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευές VMS-ERS ή/και εγγεγραμμένοι αγοραστές αλιευτικών προϊόντων.

Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις.

Δράση 3.1.1 (Αφορά μόνο Σκάφη)
Αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου υλικού εξοπλισμού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) (άρθρο 76.2.α)

Δράση 3.1.2 (Αφορά μόνο Σκάφη)
Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία και στην εμπορία των προϊόντων της αλιείας στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές, περιλαμβανομένων των απαραίτητων στοιχείων συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών (ERS), συστημάτων παρακολούθησης σκαφών (VMS-ΣΠΣ) και συστημάτων αυτόματου εντοπισμού (AIS) (άρθρο 76.2.β).

Σημειώνεται ότι, για την αγορά υπολογιστή, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρει για να είναι συμβατός με το σύστημα είναι: CPU intel core 2, 4GB RAM, 120 GB HDD (two partitions (60x2) υποχρεωτικά στο C: η μία), Administrative rights, Windows 7, Serial DB9, USB Port, Ethernet ή Wifi σύνδεση σε δίκτυο, Θύρες Σύνδεσης GPS: USB Port και DB9.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα τεχνικά θέματα στην αγορά υπολογιστή, οι αιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους Λειτουργούς που χειρίζονται το Σχέδιο.


  Δράση 3.1.3
  Ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, περιλαμβανομένου του υλικού και του λογισμικού, για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και Άρθρα 35-39 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1379/2013 (άρθρο 76.2.γ)

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης είναι: €300.000. Από το ποσό αυτό το 90% (€270.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 10% (€30.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €100 και ο μέγιστος αρχικά δεν μπορεί να ξεπερνά τα ανώτατα όρια όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο ανά Δράση (Δράση 3.1.: €5.000 Δράση 3.1.2 €10.000 Δράση 3.1.3: €50.000).

  Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 80% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 20% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για δαπάνες πάνω σε σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το ποσοστό δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο 90% ενώ το υπόλοιπο 10% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%.

  Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2014. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες, θα πρέπει οι ολοκληρωμένες εργασίες σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο να μην έχουν ολοκληρωθεί πλήρως πριν να διενεργηθεί έλεγχος από τον ΕΦ. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018.


  Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία (Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου) και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 www.moa.gov.cy/thalassa. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2017.

  Αιτήσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή είτε με το χέρι στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία. Εάν ταχυδρομηθούν οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Βηθλεέμ 101, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου 1416 Λευκωσία με την ένδειξη «Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας».  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
  Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Άντρη Ηρακλέους
  Τηλ.: 22 807848, Φαξ: 22 423293, Email: aheracleous@dfmr.moa.gov.cy

ΟδηγοςΕφαρμογής_Σχέδιο_Ελέγχου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 390 KB)
Παράρτημα 1. Αιτηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 250 KB)
Παράρτημα 2. Υπευθυνη Δηλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 165 KB)
Παράρτημα 3. Νομιμη Εκπροσωπηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
Παράρτημα 4. Βεβαιωση παραλαβης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 146 KB)
Παράρτημα 5α. Προηγ Χρημ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 156 KB)
Παράρτημα 5β. Αναδρομικοτητα.doc (Μέγεθος Αρχείου: 152 KB)
Παράρτημα 5γ. Παραβασεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
Παράρτημα 6α. ΦΑΕ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 320 KB)
Παράρτημα 6β. ΚαθορισμόςΜεγέθουςΕπιχείρησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 178 KB)
Παράρτημα 7. Εγκριση Απορριψη.doc (Μέγεθος Αρχείου: 165 KB)
Παράρτημα 8. Συμφωνία.doc (Μέγεθος Αρχείου: 232 KB)
Παράρτημα 9 Αιτηση Χρηματοδοτησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 158 KB)
Παράρτημα 10. Βεβαίωση Φυσικου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 170 KB)
Παράρτημα 11. Βεβαίωση Οικονομικου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 12. Απόφαση Χρηματοδότησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
Παράρτημα 13. Τροποποίηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 159 KB)
Παράρτημα 14.Ενστάσεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 68 KB)
Παράρτημα 15. Υπευθυνη ΔηλωσηΧειριστούERS.doc (Μέγεθος Αρχείου: 151 KB)
Παράρτημα 16. Εξουσιοδότηση FIMAS.doc (Μέγεθος Αρχείου: 189 KB)
Παράρτημα 17. Περιβαλλοντικη Νομοθεσια.doc (Μέγεθος Αρχείου: 41 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ