Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Συνοπτική Έκθεση για την Ενημέρωση του Κοινού (Άρθρο 50 Παρ. 9 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) - 12/31/2016


Το 2014 και το 1ο εξάμηνο του 2015 έγιναν διάφορες άτυπες συναντήσεις για την ενημέρωση των Δυνητικών Δικαιούχων. Η έγκριση του ΕΠ σηματοδότησε επίσημα την έναρξη της πρώτης φάσης επικοινωνίας που αφορά τη γενική πληροφόρηση σχετικά με το ΕΠ και απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους Δικαιούχους και δυνητικούς Δικαιούχους. Οι ενέργειες που ακολούθησαν αφορούσαν τη δημοσίευση και διανομή ηλεκτρονικά του ΕΠ "Θάλασσα", τη δημιουργία και παρουσίαση του λογότυπου και της ιστοσελίδας του ΕΠ www.moa.gov.cy/thalassa

Πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τον Ιούλιο του 2015 για την παρουσίαση του ΕΠ Θάλασσα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 διεξήχθη η 1η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης που στόχο είχε την παρουσίαση υλοποίησης του προγράμματος και την μετέπειτα υλοποίηση του μετά την έγκριση του. Ακολούθως τον Οκτώβριο του 2015 διεξήχθη η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση στην οποία έγινε προβολή του προγράμματος και διανομή ενημερωτικού υλικού στο κοινό.

Κατά το στάδιο της ένρξης/υλοποίησης του Μέτρου 1.10 για την απόσυρση των σκαφών έγινε σημοσίευση της προκήρυξης του Μέτρου σε 2 εφημερίδες, αποστολή της πρόσκλησης στους συνδέσμους των αλιέων καθώς και έκδοση και διανομή του Οδηγού Εφαρμογής του Σχεδίου. Παράλληλα έγινε ενημέρωση της ιστοσελίδας της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης.

Μετά την ετοιμασία του προσχεδίου του Σχεδίου Χορηγιών για τις Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια έγινε παρουσίαση των προνοιών του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Υδατοκαλλιέργειες τον Δεκέμβριο του 2015.

Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχει το ΕΤΘΑ, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΠ ο κατάλογος των εγκριμένων έργων που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Μέτρου 1.10.
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ