Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Επιτροπή Παρακολούθησης


Άτυπη Επιτροπή Παρακολούθησης - 3 Απριλίου 2015


Βασικοί στόχοι της συνεδρίας ήταν η έγκριση των Γενικών Κριτηρίων Αξιολόγησης για Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» για την περίοδο 2014-2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και η ενημέρωση για το περιεχόμενο του Προγράμματος και την προετοιμασία έναρξης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στη συνεδρία έγινε παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020, των όρων επιλεξιμότητας του Προγράμματος καθώς επίσης και των βασικών προνοιών των δύο Σχεδίων Χορηγιών που προωθούνται άμεσα και δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Τα εν λόγω Σχέδια Χορηγιών αφορούν στις παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και στην οριστική απόσυρση αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση_ΝΒαρνάβα_ΕΠΘαλασσα_03042015_ΥδατοκαλλιέργειαΑποσυρση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΆτυπη Επιτροπή Παρακολούθησης_NPappouli.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση_ΑΗρακλέους_ΕΠΘαλασσα_03042015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑποφάσεις - Συμπεράσματα_ΆτυπηςΕπιτροπήςΠαρακολούθησης_3-4-2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚριτηριαΕπιλογηςΕργων_03042015.pdf


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ