Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.18 - Δράσεις 1.18.3 και 1.18.7 - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων κάτω από τις Δράσεις 1.18.3 - 1.18.4 - .1.18.5 - 1.1.8.6 -1.18.7 - 4η - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων - Δικαιούχος:Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)Προς

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος)

Ο ΕΦ Αλιείας καλεί τον Δικαιούχο να υποβάλει πρόταση/εις έργου/ων, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλλασα 2014-2020. Τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στο ακόλουθο Μέτρο/Δράση:

Μέτρο 1.18: Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, συμβολή στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση, κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων,προετοιμασία σχεδίων προστασίας και διεχείρισης σχετικά με τις

τοποθεσίες NATURA 2000 και τους προστατευόμενους τόπους, διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών NATURA 2000, περιβαλλοντική επίγνωση, συμμετοχή σε άλλες δράσεις που

αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος.

Δράσεις 1.18.3: Προετοιμασία, συμπεριλαμβανομένων μελετών, εκπόνηση, παρακολούθηση και ενημέρωση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης σχετικές με την αλιεία που αφορούν τις περιοχές NATURA 2000 και τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές
που αναφέρονται στην Οδηγία 2008/56/ΕΚ και σε άλλους ειδικούς οικοτόπους (Άρθρο 40.1.δ)

Δράσεις 1.18.7: Συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η απκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη
βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησηςη τους (Άρθρο 40.1.θ).

Το κείμενο της Πρόσκλησης με τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και η διαδικασία απόδοσης των διαπιστευτηρίων χρήστη του ΟΠΣ, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και μπορείτε να μεταβείτε πατώντας εδώ. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ από τις

19/02/2018 έως και τις 18/05/2018 τα μεσάνυχτα.


4η πρόσκληση 1.18.docx (Μέγεθος Αρχείου: 431 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ