Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


1.20 - Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών - 3η ΠρόσκλησηΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι δέχεται αιτήσεις για ένταξη προτάσεων στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στα αλιευτικά σκάφη για βελτίωση ή/και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης τους.

Α. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα, αλιείς, οι οποίοι είναι: Κάτοχοι αδειών παράκτιας αλιείας κατηγορίας Α΄ ή κατηγορίας Β΄
Β. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι: Ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν πολυδύναμη άδεια αλιείας με σκάφη 12 μ.
Γ. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι: Ιδιοκτήτες σκαφών για τα οποία κατέχουν άδεια αλιείας τράτας βυθού ή άδεια γρι-γρι ή μεσογειακές άδειες

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να κατέχουν σε ισχύ άδεια αλιείας κατά την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή για το έτος 2020.

Τα έργα υλοποίησης θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες δράσεις.
Δράση 1.20.1: Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
Δράση 1.20.2: Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης
Δράση 1.20.3: Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €40.000. Από το ποσό αυτό το 75% καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ποσοστό χρηματοδότησης στους Δικαιούχους κυμαίνεται από 30% - 100% (δημόσια δαπάνη), ανάλογα με την περίπτωση και το υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήθηκε πριν την υποβολή της πρότασης. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €1.000.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Τα έργα που αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να αποσταλούν όλα τα σχετικά με την πληρωμή έγγραφα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα Παραρτήματα επισυνάπτονται πιο κάτω.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής από την Τρίτη 03 Μαρτίου 2020 μέχρι την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες του δημοσίου στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας: Νατάσα Παππουλή
Τηλ.: 22 807861, Φαξ: 22 423293, Email: npappouli@dfmr.moa.gov.cy


1.20 Παράρτημα 1. αίτηση πρότασης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 258 KB)
1.20 Παράρτημα 2. υπεύθυνη δήλωση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 164 KB)
1.20 Παράρτημα 3. Νομιμη Εκπροσωπηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 155 KB)
1.20 Παράρτημα 4. βεβαίωση παραλαβής αίτησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 173 KB)
1.20 Παράρτημα 5. Παραβασεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 160 KB)
1.20 Παράρτημα 6. Προηγ Χρημ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 157 KB)
1.20 Παράρτημα 7α. ΦΑΕ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 281 KB)
1.20 Παράρτημα 7β. Μέγεθος Επιχείρησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 184 KB)
1.20 Παράρτημα 8. Εγκριση Απορριψη.doc (Μέγεθος Αρχείου: 165 KB)
1.20 Παράρτημα 9. Συμφωνία.doc (Μέγεθος Αρχείου: 234 KB)
1.20 Παράρτημα 10. Αιτημα Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
1.20 Παράρτημα 11. Επιτόπια Επαλήθευση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
1.20 Παράρτημα 12. Διοικητική Επαληθευση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 163 KB)
1.20 Παράρτημα 13. Απόφαση Καταβολής Χορηγίας.doc (Μέγεθος Αρχείου: 165 KB)
1.20 Παράρτημα 14. Τροποποίηση.doc (Μέγεθος Αρχείου: 161 KB)
1.20 Παράρτημα 15. Ενστάσεις.doc (Μέγεθος Αρχείου: 68 KB)
ocx 1.20 Παράρτημα 16. Περιβαλλοντικη Νομοθεσια.docx (Μέγεθος Αρχείου: 18 KB)
Οδηγός 1.20 Ενεργειακη Αποδοση 3η final 2020.doc (Μέγεθος Αρχείου: 528 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ