Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες - Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας - 23/05/2019 11:51:26 AM


Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για ίδρυση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την παροχή υπηρεσιών σε κέντρα εστίασης και αναψυχής - ψαροταβέρνες. Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής – Ψαροταβέρνες

Κατηγορία 2. Ίδρυση Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες

Στόχος του Σχεδίου είναι η υλοποίηση έργων που θα δίνουν την ευκαιρία στους απασχολούμενους στον αλιευτικό κλάδο να διαφοροποιήσουν τη δραστηριότητα τους, με κατεύθυνση τον τριτογενή τομέα της οικονομίας, δηλ. την παροχή υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής, έχοντας στο επίκεντρο τους τα αλιευτικά προϊόντα. Ταυτόχρονα το Σχέδιο στοχεύει στην ευρύτερη ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στην περιοχή παρέμβασης, με τη δημιουργία ποιοτικά αναβαθμισμένων κέντρων εστίασης και αναψυχής, την αναβάθμιση των προδιαγραφών ποιότητας στα υφιστάμενα κέντρα εστίασης και αναψυχής, την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, την προώθηση οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων, φιλικών προς το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων για τον καταναλωτή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των €300.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€225.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€75.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €10.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €100.000.

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε μια ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τη φύση της πρότασης και το ύψος της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2014. Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο πριν να υποβάλει ο αιτητής την Αίτηση Υποβολής Πρότασης.

Οι Δικαιούχοι του Σχεδίου θα πρέπει να είναι εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής, την οποία συναποτελούν οι Δήμοι: Λάρνακας, Δρομολαξιάς – Μενεού, Παραλιμνίου, Αγ. Νάπας, Δερύνειας, Σωτήρας και οι Κοινότητες: Ζύγι, Μαρί, Ξυλοτύμβου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια και Λιοπετριού.

Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 μέχρι την Παρασκευή 9 Αυγούστου του 2019, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας (8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.), αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Λειτουργός Ενημέρωσης: Ευδοκία Μπαλαμού

Διεύθυνση: Αγίου Λαζάρου 2β, 7040, Ορόκλινη, Λάρνακα

Τηλ.: 24 815280, Φαξ: 24 636817.Email: ebalamou@anetel.com
DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ