Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου


Δημόσια Διαβούλευση: Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 - 22/06/2018 10:23:30 AM


Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Ιουνίου 2018 υιοθέτησε και υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη νέα νομοθετική της πρόταση για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το ΕΤΘΑ θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη της υλοποίησης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, κυρίως σε ότι αφορά ένα βιώσιμο αλιευτικό τομέα στην ΕΕ και στη στήριξη στις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία. Επίσης, θα συνεχίσει να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και διαφυλάσσοντας παράλληλα το θαλάσσιο περιβάλλον.

Βάσει της πρότασης του Κανονισμού, το ΕΤΘΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα ακο-λουθεί τις πιο κάτω 4 προτεραιότητες:

1.Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

2.Συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση μέσω ανταγωνιστικής και βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και ανταγωνιστικών και βιώσιμων αγορών

3.Ενίσχυση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και προώθηση των ευημερουσών παράκτιων κοινοτήτων

4.Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμε-νων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Τους επομένους μήνες αναμένεται η έναρξη της τεχνικής εξέταση της παρούσας νομοθετικής πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, το ΤΑΘΕ θα δέχεται μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 οποιαδήποτε σχόλια/απόψεις πάνω στην πρόταση του νέου Κανονισμού. Τα σχόλια/απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων μπορούν να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση npappouli@dfmr.moa.gov.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22423293 ή στη διεύθυνση ΤΑΘΕ Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία.

Η πρόταση του νέου Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας επισυνάπτεται πιο κάτω.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαραρτήματα_ΕΤΘΑ_2021-2027.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρότασηΚανονισμού_ΕΤΘΑ_2021-2027.pdf

DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ