Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


4.3 - ΑΝΕΛΕΜ - Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό Εμπόριο) - 1η Πρόσκληση - ΑΝΕΛΕΜΗ Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Μεταποίησης  Αλιευτικών Προϊόντων για διεξαγωγή χονδρικού εμπορίου.
Κατηγορία 2. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση σημείων Χονδρικού Εμπορίου Αλιευτικών Προϊόντων.

Στόχος του Σχεδίου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των €600.000. Από το ποσό αυτό το 75% (€450.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (€150.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €10.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €500.000.

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%.

Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε μια ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τη φύση της πρότασης και το ύψος της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2014. Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό και το οικονμικό αντικείμενο πριν να υποβάλει ο αιτητής την Αίτηση Υποβολής Πρότασης.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων (οι επιχειρήσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το χονδρικό εμπόριο) εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής, την οποία συναποτελούν οι Δήμοι: Λεμεσού και Γερμασόγειας και οι Κοινότητες: Ακρωτήρι, Μονή, Πεντάκωμο, Πισσούρι, Φοινί, Άγιος Τύχωνας, Αυδήμου, Επισκοπή και Τριμίκλινη.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού που βρίσκονται στην διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου Γ’ Αρ.83 στον Ύψωνα, από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anelem.com).

Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου του 2019 μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουλίου του 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας, αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα.  ΑΝΕΛΕΜ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Λειτουργός Ενημέρωσης: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 83, 4181 ‘Υψωνας, Λεμεσός.
Τηλ.: 25760111, Φαξ: 25760303.
Email: cgeorgiades@anelem.com.cy.


Δείκτες_ΚαθορισμόςΠροβληματικήςΕπιχείρησης.xls (Μέγεθος Αρχείου: 63 KB)
ocx ΟδηγόςΕφαρμογής_ΕμπορίαΜεταποίηση_ΑΝΕΛΕΜ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 162 KB)
Παράρτημα 1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 344 KB)
Παράρτημα 2.doc (Μέγεθος Αρχείου: 231 KB)
Παράρτημα 3.doc (Μέγεθος Αρχείου: 222 KB)
Παράρτημα 4.doc (Μέγεθος Αρχείου: 219 KB)
Παράρτημα 5α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 225 KB)
Παράρτημα 5β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 228 KB)
Παράρτημα 5γ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 83 KB)
Παράρτημα 6α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 374 KB)
Παράρτημα 6β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 250 KB)
Παράρτημα 6γ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 211 KB)
Παράρτημα 7.doc (Μέγεθος Αρχείου: 217 KB)
Παράρτημα 8α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 300 KB)
Παράρτημα 8β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 216 KB)
Παράρτημα 9α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 238 KB)
Παράρτημα 9β.doc (Μέγεθος Αρχείου: 220 KB)
Παράρτημα 10.doc (Μέγεθος Αρχείου: 228 KB)
Παράρτημα 11.doc (Μέγεθος Αρχείου: 227 KB)
Παράρτημα 12.doc (Μέγεθος Αρχείου: 228 KB)
Παράρτημα 13α.doc (Μέγεθος Αρχείου: 243 KB)
Παράρτημα 14.doc (Μέγεθος Αρχείου: 283 KB)
Παράρτημα 15.doc (Μέγεθος Αρχείου: 300 KB)
Παράρτημα 16.doc (Μέγεθος Αρχείου: 226 KB)
Παράρτημα 17.doc (Μέγεθος Αρχείου: 223 KB)
Παράρτημα 18.doc (Μέγεθος Αρχείου: 240 KB)
lsx ΠίνακαςΤιμολογίων.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 13 KB)
ocx Πρόσκληση.docx (Μέγεθος Αρχείου: 99 KB)
Προτεινόμενες_Αναδρομικές_Δαπάνες.xls (Μέγεθος Αρχείου: 111 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ