Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προσκλήσεις Έργων


2.7 - Έργο Δημοσίων Συμβάσεων: Δικαιούχοι ΤΑΘΕ Τομέας Υδατοκαλλιέργειας/Τμήμα Δημοσίων Έργων - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας - 1η Πρόσκληση - Έργο Δημοσίων ΣυμβάσεωνΤο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου ΓΕωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντος, ως ενδιάμεσος Φορέας για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) "Θάλασσα" 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕυρωπαΪκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), ενημερώνει το ευρύ κοινό για την ενεργοποίηση του Μέτρου 2.7 - Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας με τίτλο "Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας" και κωδικό Πρόσκλησης ΕΠ3/2.3/2.7/01/10.2017.

Το Μέτρο 2.7 του ΕΠ εμπίπτει στον Ειδικό Στόχο ΕΣ3. Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και προώθηση της αποδοτικής ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε €10.300.000. Στα πλαίσια του Μέτρου 2.7 αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα Δημοσίων Συμβάσεων με Δικαιούχο τον Τομέα Υδατοκαλλιέργειας του ΤΑΘΕ και το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.


1η πρόσκληση 2.7.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 213 KB)
Δημοσίευση 2.7.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 166 KB)
ocx ΈφοροΦορολογίας_ΑνάκτησηΦΠΑ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 24 KB)
Κανόνες Επιλεξιμότητας 2014_2020.doc (Μέγεθος Αρχείου: 668 KB)
ΚατευθυντήριεςΓραμμές_ΥπολογισμόςΕπιλέξιμουΚόστουςΈργων.doc (Μέγεθος Αρχείου: 1047 KB)
ΚριτήριαΕπιλογήςΈργων_ΕΠΘάλασσα_20142020.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 328 KB)
Οδηγίες_ΑπλουστευμένεςΕπιλογέςΚόστους(ΑΕΚ).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 935 KB)
ΟδηγόςΕνημέρωσηςΔημοσιότητας_ΕΠΘάλασσα_20142020.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 5193 KB)
ΟδηγόςΣυμπλήρωσηςΤεχνικούΔελτίουΈργου_ΕΠΘάλασσα_20142020.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 548 KB)
Παράρτημα 1.doc (Μέγεθος Αρχείου: 92 KB)
Παράρτημα13_ΑπόφασηΈνταξηςΈργου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 454 KB)
ocx ΤεχνικόΔελτίοΈργου_Πρότυπο.docx (Μέγεθος Αρχείου: 366 KB)
rtf ΦΑΕ_ΚριτήριαΑξιολόγησης.rtf (Μέγεθος Αρχείου: 13821 KB)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ