ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την Οδηγία 2007/60/ΕΚ και την Κυπριακή Νομοθεσία για τις πλημμύρες

Η νομοθεσία καθορίζει 3 στάδια εφαρμογής της.
Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) αποτελεί το τρίτο στάδιο εφαρμογής της νομοθεσίας (Στάδιο 3) και σκοπό έχει την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας τόσο στις Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ) όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.
Το ΣΔΚΠ περιλαμβάνει:
1)Τον καθορισμό κατάλληλων στόχων για μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμύρων
και
2)Τον καθορισμό και εφαρμογή μέτρων πρόληψης, προστασίας, ετοιμότητας και αποκατάστασης (Πρόγραμμα Μέτρων) για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.
Τα μέτρα αφορούν είτε ολόκληρη την Κύπρο (Οριζόντια Μέτρα) είτε συγκεκριμένη Περιοχή Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας (Ειδικά Μέτρα)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας θα επανεξεταστεί και ανάλογα να επικαιροποιηθεί το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβρη του 2021 και στη συνέχεια θα επανεξετάζεται και επικαιροποιείται κάθε 6 χρόνια.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας εκπονείται αφού προηγηθεί σχετική πληροφόρηση του κοινού και Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας.Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Πρόγραμμα μέτρων
Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη
Υποστηρικτικές Eκθέσεις για την Eτοιμασία του 1ου ΣΔΚΠ

Back To Top