Τμήμα Αναπτύξεως ΥδάτωνΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οδηγία Πλαίσιο Περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ) Πλυμμήρες Αποχετευτικά Συστήματα Οδηγία (91/271/ΕΟΚ)

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Αιτήσεις Τιμολόγηση Νερού Πληροφορίες για τους πολίτες / μελετητές για παροχή Προκαταρκτικών Απόψεων από το ΤΑΥ για αδειοδοτήσεις αναπτύξεων