Κυπριακή Δημοκρατία

Ανακοινώσεις


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υπό εκπόνησης Δήλωσης Πολιτικής για τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υπό εκπόνησης Δήλωσης Πολιτικής για τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας

Ο Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων με επιστολή του με ημερομηνία 5/6/2020, υπέβαλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (i) τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της υπό εκπόνησης Δήλωσης Πολιτικής για τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, (ii) το προσχέδιο της Δήλωσης Πολιτικής και (iii) τους σχετικούς χάρτες, σύμφωνα με τις πρόνοιες του κεφαλαίου 10(3) του SEA Ordinance 5/2016.

Η ΣΜΠΕ, η Δήλωση Πολιτικής και οι χάρτες βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και μπορούν να τύχουν επιθεώρησης, μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής, από τις 9.00π.μ. - 2.00μ.μ., στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20- 22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία). Η επιθεώρηση των εγγράφων στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής διευθέτησης και με ραντεβού στο τηλ. 22408960. Τα έγγραφα αυτά είναι επίσης αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής μελέτης (ΣΜΠΕ) ή / και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του Σχεδίου στο περιβάλλον, εντός 35 ημερών από σήμερα, στο ηλ. ταχυδρομείο eia@environment.moa.gov.cy. Οι απόψεις / παραστάσεις θα αφορούν τις περιβαλλοντικές διαστάσεις της Δήλωσης Πολιτικής και όχι πολεοδομικά θέματα.

Ενστάσεις που αφορούν στο κείμενο της Δήλωσης Πολιτικής Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας (Πολιτική για την Προαγωγή, τη Ρύθμιση, τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και την Προστασία του Περιβάλλοντος στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου και Δεκέλειας) και τα σχετικά σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του (πολεοδομικά θέματα), δεν εξετάζονται στην παρούσα φάση.

Μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) από την ημερομηνία δημοσίευσης του τελικού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας και των σχετικών σχεδίων, στην Επίσημη Εφημερίδα των Βρετανικών Βάσεων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων αιτιολογημένη ένσταση κατά των προνοιών της προαναφερόμενης Δήλωσης Πολιτικής, βασιζόμενη σε συγκεκριμένους λόγους.ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10/6/2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipM20200101.zip