Κυπριακή Δημοκρατία

Πρόγραμμα Life


ENGLISH

Το Πρόγραμμα Life, αποτελεί το σημαντικότερο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον και έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, με απώτερο στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Μετά από περισσότερα από 22 χρόνια €3,4 δις. και 4.170 έργα LIFE, το Πρόγραμμα συνεχίζει να χρηματοδοτεί δράσεις για την προστασία της φύσης, το περιβάλλον και το κλίμα. Για την περίοδο 2014 – 2020 ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος LIFE είναι €3,46 δις.

Εκτός από τα παραδοσιακά έργα LIFE, κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 υπάρχουν τέσσερις νέοι τύποι έργων (Ολοκληρωμένα Έργα, Έργα Τεχνικής Βοήθειας, Έργα Ανάπτυξης Ικανοτήτων και Προπαρασκευαστικά Έργα), καθώς επίσης και δύο χρηματοδοτικά εργαλεία (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Φυσικού Κεφαλαίου και Μέσο Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση).


Τα δύο Υπο-Προγράμματα

Στη νέα προγραμματική περίοδο υπάρχουν δύο Υπο-Προγράμματα, το Υπο-Πρόγραμμα «Περιβάλλον» και το Υπο-Πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».

Το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

  - Τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» που αναμένεται να αναπτύξει, να δοκιμάσει και να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές, λύσεις και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις σε περιβαλλοντικές προκλήσεις, και να βελτιώσει τη σχετική βάση γνώσεων.
  - Τον τομέα προτεραιότητας «Φύση και Βιοποικιλότητα» που αναμένεται να αναπτύξει, να δοκιμάσει και να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές, λύσεις και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, και να βελτιώσει τη σχετική βάση γνώσεων.
  - Τον τομέα προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση» που αναμένεται να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα, να υποστηρίξει την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και να προωθήσει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών.

Το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» έχει τρεις τομείς προτεραιότητας:
  - Τον τομέα προτεραιότητας «Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής» που αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως με τη συμβολή στην υλοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών και νομοθεσίας, με τη βελτίωση της βάσης γνώσεων, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, καθώς και την ανάπτυξη και την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων.
  - Τον τομέα προτεραιότητας «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» που αναμένεται να στηρίξει τις προσπάθειες για την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, ιδίως με τη συμβολή στην υλοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών και νομοθεσίας, με τη βελτίωση της βάσης γνώσεων, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων, καθώς και την ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων.
  - Τον τομέα προτεραιότητας «Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση» που αναμένεται να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σε θέματα κλίματος, να υποστηρίξει την επικοινωνία, τη διαχείριση και τη διάδοση πληροφοριών για το κλίμα, να προωθήσει την πιο αποτελεσματική συμμόρφωση στη νομοθεσία για το κλίμα και τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης με διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών.


Τύποι έργων LIFE

Υπάρχουν διάφοροι τύποι έργων ως ακολούθως:
  - Τα έργα βέλτιστων πρακτικών (best practice projects) εφαρμόζουν κατάλληλες, οικονομικά αποδοτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, μεθόδους και προσεγγίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου.
  - Τα έργα επίδειξης (demonstration projects) θέτουν σε εφαρμογή, δοκιμάζουν, αξιολογούν και διαδίδουν δράσεις, μεθοδολογίες ή προσεγγίσεις, οι οποίες είναι νέες ή άγνωστες σε σχέση με το συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου, όπως το γεωγραφικό, οικολογικό, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, και αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί και αλλού σε παρόμοιες περιστάσεις.
  - Τα πιλοτικά έργα (pilot projects) εφαρμόζουν μια τεχνική ή μέθοδο που δεν έχει εφαρμοστεί ούτε έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν ή κάπου αλλού, η οποία προσφέρει πιθανά περιβαλλοντικά ή κλιματικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με υφιστάμενες πρακτικές και αυτό μπορεί στη συνέχεια να εφαρμοστεί σε ευρύτερη κλίμακα σε παρόμοιες καταστάσεις.
  - Τα έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης υποστηρίζουν την επικοινωνία, τη διάδοση πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα.

   Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για αυτούς τους τέσσερις τύπους έργων είναι 60% για την περίοδο 2014-2017 και 55% για την περίοδο 2018-2020. Τα έργα LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα, ωστόσο, έχουν ποσοστό 60% για ολόκληρη την περίοδο 2014-2020, και έως 75% αν αφορούν απειλούμενα είδη ή οικότοπους πρώτης προτεραιότητας.
  - Τα ολοκληρωμένα έργα (Integrated Projects) εφαρμόζουν σε μεγάλη γεωγραφική κλίμακα (περιφερειακή, πολύ-περιφερειακή, εθνική, διεθνική) περιβαλλοντικά ή κλιματικά έργα ή στρατηγικές που απαιτούνται από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές ή κλιματικές νομοθεσίες της Ένωσης, κυρίως στους τομείς της φύσης, των υδάτων, των απόβλητων, καθώς και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Διασφαλίζουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και προωθούν τον συντονισμό με και την κινητοποίηση τουλάχιστον μιας ακόμα σχετικής πηγής χρηματοδότησης της Ένωσης ή εθνικής ή ιδιωτικής. Μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 60%.
  - Τα έργα τεχνικής βοήθειας (Technical Assistance Projects) παρέχουν επιδοτήσεις δράσης με σκοπό να βοηθήσουν τους αιτούντες στην εκπόνηση ολοκληρωμένων έργων. Μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 60%.
  - Τα έργα ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building Projects) παρέχουν επιχορηγήσεις δράσης που θα επιτρέψουν στα Κράτη-Μέλη να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά στο πρόγραμμα LIFE. Μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 100%.
  - Τα προπαρασκευαστικά έργα (Preparatory Projects) υποστηρίζουν συγκεκριμένες ανάγκες για την εκπόνηση και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης. Μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 60%.
  - Οι λειτουργικές επιχορηγήσεις (Operational Grants) στηρίζουν τις λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες των μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 70%.
  - Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Φυσικού Κεφαλαίου (NCFF) είναι ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο που θα παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης με τη μορφή δανείων ή επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου για πιλοτικά έργα που παράγουν έσοδα ή εξοικονομούν κόστος και τα οποία προάγουν τη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των έργων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
  - Το Μέσο Ιδιωτικής Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Απόδοση (PF4EE) είναι ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο που θα παρέχει δάνεια για επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης στα οποία δίνεται προτεραιότητα από τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.


Δικαίωμα Συμμετοχής

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από το πρόγραμμα LIFE υποβάλλοντας πρόταση ως συντονιστής δικαιούχος ή ως συμπράττων δικαιούχος. Μπορείτε να είστε συντονιστής δικαιούχος αν είστε εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ, μόνον εφόσον η χώρα σας έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την ΕΕ (βλ. άρθρο 5 του Κανονισμού LIFE). Τα νομικά πρόσωπα εκτός της ΕΕ μπορούν να είναι συμπράττοντες δικαιούχοι μόνο εάν ο συντονιστής δικαιούχος έχει την έδρα του εντός της ΕΕ και οι δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνα και οι οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός ΕΕ είναι αναγκαίες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών / κλιματικών στόχων της ΕΕ και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της ΕΕ (βλ. άρθρο 6).

Έργο LIFE Cyclamen
Το έργο Cyclamen εντάσσεται στο πρόγραμμα LIFE Capacity Building και θα τρέξει για 48 μήνες ξεκινώντας από τις 15/12/2015. Συντονιστής και επικεφαλής δικαιούχος του έργου είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το έργο Cyclamen έχει σαν στόχο να ενισχύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πιθανούς Κύπριους αιτητές στο Πρόγραμμα LIFE, ούτος ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή τους, τόσο από πλευράς αριθμών όσο και από πλευράς ποιότητας των προτάσεων.

Διαχείριση του Προγράμματος LIFE

Το Πρόγραμμα LIFE διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα). Η Επιτροπή έχει αναθέσει την υλοποίηση πολλών συνιστωσών του προγράμματος LIFE στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME). Εξωτερικές ομάδες επιλογής, παρακολούθησης και επικοινωνίας συνδράμουν την Επιτροπή και τον EASME. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαχειρίζεται τα δύο νέα χρηματοδοτικά μέσα (ΜΧΦΚ και ΙΧΕΑ).


Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

- Ιστοσελίδα LIFE
- Ανακαλύψτε τα έργα LIFE
- Ανακαλύψτε τα LIFE σε κάθε χώρα
- Κανονισμός του LIFE
- Το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασίας LIFE
- Ιστοσελίδα LIFE CYCLAMEN

Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe


- Προγράμματα LIFE στην Κύπρο