Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Στρατηγικό Σχέδιο
Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία και την ανάγκη διασφάλισης της αειφορίας της ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, θ αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου μπορεί να συμβάλει στην οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον από μια νέα προοπτική και αναγνωρίζοντας τη δυναμική των περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου.
Η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, τα δάση και οι ορυκτοί πόροι, είναι υψηλής προτεραιότητας, και απορρέει από την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και την ανάγκη να χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη συνεισφορά τους στην εθνική οικονομία. Ιδιαίτερη σημασία είναι η αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων υδάτινων πόρων (συμβατικών και μη συμβατικών), δεδομένου ότι η έλλειψη τους αναμένεται να επιδεινωθεί με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Κύπρος είναι ένα νησί που χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι μια πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται. Ταυτόχρονα, σημαντικές συνέργειες προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνιστούν δραστηριότητες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Η κατάλληλη διαχείριση τόσο των εγχώριων όσο και των βιομηχανικών αποβλήτων, στερεών και υγρών, να προστατεύσουν το περιβάλλον, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ανάπτυξη. Νέοι τομείς της επιχειρηματικότητας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, που προηγουμένως είχαν παραμεληθεί, έχουν έρθει ξανά στο προσκήνιο, ως αποτέλεσμα των νόμων και των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Με βάση τα πιο πάνω, θα πρέπει η Κεντρική Διοίκηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου να αναπτύξει μηχανισμό για τον εντοπισμό των συνεργειών προς την προστασία του περιβάλλοντος και των νέων συναφών επιχειρηματικών τομέων.

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της πολιτικής τον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο για το μετριασμό των επιπτώσεων αλλά και για την προσαρμογή σ’ αυτήν. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζουν ιδιαίτερα τους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΓΑΑΠ (γεωργία, δάση, νερό, βιοποικιλότητα). Για την εξασφάλιση της συνεκτικότητας των κατάλληλων εργαλείων μετριασμού και προσαρμογής που χρησιμοποιούνται από τα Τμήματα, απαιτείται συντονισμός μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και των Τμημάτων του ΤΓΑΑΠ.

Παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με πολιτική που αφορούν και τους τρεις πυλώνες της, δηλαδή τον κοινωνικό, τον οικονομικό και το περιβάλλον. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη οι πολιτικές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του στόχου αυτού να στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα, μέσω συνεργιών με άλλες πολιτικές της κυβέρνησης, να επιτύχουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτές οι πολιτικές, που στόχο έχουν την ενίσχυση της πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης, καθορίζονται από την Κεντρική Διοίκηση, ενώ οι σχετικές δράσεις εφαρμόζονται από τα Τμήματα.
Σχετικά Αρχεία:

Στρατηγικό Σχεδίο 2016-2018.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 201.35Kb)
Στρατηγικό Σχέδιο ΤΠ 2019-2021.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 892.13Kb)