Κυπριακή Δημοκρατία

Χλωρίδα και Πανίδα


Στα πλαίσια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των πολλών άλλων αλλαγών που θα πρέπει αναγκαστικά να γίνουν σε μεγάλο αριθμό νομοθετημάτων της Ένωσης, είναι και η τροποποίηση των Παραρτημάτων των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ για τους Οικότοπους και 2009/147/ΕΚ για τα Πουλιά.

Κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η Κύπρος πρότεινε και έγινε αποδεκτή η ένταξη στα Παραρτήματα των Οδηγιών για τους Οικότοπους και τα Πουλιά των κυπριακών ειδών πανίδας και χλωρίδας και τύπων οικοτόπων που περιγράφονται στη συνέχεια. Ακολούθως, οι τροποποιήσεις αυτές ενσωματώθηκαν στη Συνθήκη Προσχώρησης.


- Είδη Πανίδας
- Είδη Χλωρίδας
- Τύποι Οικοτόπων