Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Υδατοπρομήθεια κοινοτήτων


Σχέδια που δείχνουν τα όρια υδατοπρομήθειας ως έχουν καθοριστεί από το Έπαρχο Λευκωσίας και το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 9(3)(γ) του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2(γ) του Νόμου 13/74.ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ II
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ III
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ IV
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ V

Back To Top