Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Περίοδος 2014-2020


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΑΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ
1.Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 προωθεί την υλοποίηση 11 Έργων, συνολικής αξίας περίπου €170 εκ. για Συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και συγκεκριμένα από τα ακόλουθα Προγράμματα / Ταμεία :
(i) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) : 2 Νος. – Αξίας €4.5 εκ.
Αξιοποίηση Ανακυκλωμένου Νερού στη Γεωργία: Κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού στην Ανθούπολη & αρδευτικού δικτύου
(ii)Ταμείο Πολιτικής Συνοχής - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα: 9 Νος. – Αξίας €147 εκ.
2.Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στα 9 Έργα του ΤΑΥ, τα οποία είτε έχουν ενταχθεί ή είναι υπό ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα (ΕΠ-ΑΑΑ) του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), με Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) τη Διεύθυνση Ελέγχου, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
3.Ο κατάλογος με τα 9 αυτά έργα, την εκτίμηση Προϋπολογισμού τους και την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τους, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα 1 – Δυνητικά Συγχρηματοδοτούμενα ‘Έργα του ΤΑΥ και έχουν κατανεμηθεί σε 2 κατηγορίες και ως ακολούθως:
Α.Ενταγμένα Έργα ΤΑΥ (υπάρχει Πρόσκληση από τον ΕΦ και Υποβολή Αίτησης)
Β.Υπό ένταξη Έργα ΤΑΥ (υπάρχει συνεννόηση ότι θα σταλεί η πρόσκληση)
4.Περαιτέρω, το ΤΑΥ έχει συμπεριλάβει στον Πίνακα 1, τέσσερα (4) ακόμη έργα, κατανεμημένα σε 2 κατηγορίες ως ακολούθως:
Γ.(2) Έργα με Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης το ΣΑΛΑ – Πληρωμές από ΤΑΥ
Δ. (2) Νέα προτεινόμενα Έργα του ΤΑΥ – Δυνητικά για Συγχρηματοδότηση
5.Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει επίσης περιγραφή για το κάθε Έργο που αφορά α) το αντικείμενο του και τον τρόπο υλοποίησης του δηλαδή τον αριθμό σταδίων ή συμβάσεων του β) την τωρινή φυσική πρόοδο και τις δαπάνες, καθώς και γ) λεπτομέρειες για το στάδιο Συγχρηματοδότησης του, δηλαδή εάν έχει εκδοθεί η πρόσκληση ή υποβληθεί η Αίτηση και το ποσό απορρόφησης.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πίνακας 1 - Δυνητικά Συγχρηματοδοτούμενα ‘Έργα του ΤΑΥ.pdfΤαμείο Συνοχής - Σύντομη περιγραφή και πρόοδος των ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταμείο Συνοχής - Σύντομη περιγραφή και πρόοδος των ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
Ταμείο Συνοχής - Σύντομη περιγραφή και πρόοδος των ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΣΑΛΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑΥ
Ταμείο Συνοχής - Σύντομη περιγραφή και πρόοδος των ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΥ - ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ταμείο Συνοχής - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΓΔ ΕΠΣΑ & ΕΦ
Ταμείο Συνοχής - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ/ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ερευνητικά Προγράμματα
Back To Top