ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ


Το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου, μαζί με το 1ο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας που συντάχθηκε παράλληλα από το ΤΑΥ, θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία διαχείρισης των υδάτων της Κύπρου για την περίοδο 2016-2021.

Το πλαίσιο διαχείρισης των υδάτων καθορίζεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ). Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μεταφέρει πλήρως την ΟΠΥ στην Εθνική Νομοθεσία με τον «Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμο του 2004» (Ν13(Ι)/2004).

Σημ. Το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού Κύπρου (2016-2021) εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 7/10/2016


Back To Top