Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Xρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λάρνακας- Κατασκευή Φράγματος Τερσεφάνου

Υπογράφηκε την 14η Ιανουαρίου 2020, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κ.κ. IACOVOU CONSTRUCTION LTD, η Σύμβαση με Αρ. ΤΑΥ 5/2019 για την Κατασκευή Φράγματος Τερσεφάνου, για το ποσό των Έντεκα Εκατομμυρίων, Διακοσίων Δέκα Έξι Χιλιάδων και Επτακοσίων Ευρώ (€11.216.700,00) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ Χαράλαμπος Χατζηπάκκος και εκ μέρους του Αναδόχου ο Διευθυντής Προσφορών και Αγορών κος Νίκος Αγησιλάου.

Το έργο περιλαμβάνει κυρίως την κατασκευή του φράγματος Τερσεφάνου, ενός χωμάτινου φράγματος ύψους 52 m από τη θεμελίωση και μήκους στέψης 275 m με κεντρικό αργιλικό πυρήνα και σώματα στήριξης από υλικό κρητίδων προερχόμενο από την περιοχή του ταμιευτήρα. Σκοπός του έργου είναι η ταμίευση του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας προκειμένου να χρησιμοποιείται την περίοδο αυξημένης ζήτησης για την άρδευση κτηνοτροφικών φυτών και δενδροκαλλιεργειών.

Η εν λόγω Σύμβαση θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ
Back To Top