Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κατάλογος Προσοντούχων Μηχανικών


O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες του σύμφωνα με το Άρθρο 61 του Περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (79(I)/2010) Νόμου και την Κ.Δ.Π. 64/2015 (Ασφάλεια Υπερυψωμένων Ταμιευτήρων) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για να καταρτίσει Κατάλογο Προσοντούχων Πολιτικών Μηχανικών.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κατάλογος Προσοντούχων Πολιτικών Μηχανικών.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αίτησης.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Πρόσκληση.pdf


Back To Top