Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Δείκτες Ξηρασίας (Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας)

Οι δείκτες ξηρασίας καθορίζονται με βάση ιστορικά υδρομετεωρολογικά στοιχεία και οι τιμές τους διακυμαίνονται εντός συγκεκριμένου εύρους παρέχοντας πληροφορίες για την ύπαρξη και την ένταση ξηρασίας σε μία περιοχή. Ένα σύστημα δεικτών ξηρασίας αποσκοπεί στο να συνοψίσει τα αποτελέσματα σύνθετων και πολύπλοκων αναλύσεων ενός μεγάλου αριθμού δεδομένων σε λίγες απλές και ευκολονόητες τιμές που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την ύπαρξη ή μη, την ένταση και το γεωγραφικό εύρος της ξηρασίας. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στους διαχειριστές των υδατικών πόρων να επιλέγουν και να λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα και δράσεις για αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της ξηρασίας. Ουσιαστικά ένα σύστημα δεικτών ξηρασίας αποτελεί εργαλείο ποσοτικοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης της ξηρασίας καθώς και αποτελεσματικής διαχείρισης και περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων της. Ως τέτοιο εργαλείο το σύστημα δεικτών ξηρασίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Σχεδίων Διαχείρισης Ξηρασίας τα οποία, αντιστοιχίζοντας κρίσιμες τιμές των δεικτών με συγκεκριμένες προδιαγραμμένες δράσεις, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ή/και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ξηρασίας (Διάγραμμα Διαχείρισης Ξηρασίας).

Η ανάλυση και αξιολόγηση των τιμών των δεικτών ξηρασίας παρέχουν πληροφορίες για:

α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

την έγκαιρη διάγνωση της απειλής ξηρασίας και πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και τη λήξη της περιόδου ξηρασίας,
την ένταση, τη διάρκεια και το γεωγραφικό εύρος της ξηρασίας
την πίεση στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον
την πίεση στα ποτάμια, λιμναία και υπόγεια υδατικά σώματα
τις πιέσεις στα συστήματα ύδρευσης και άρδευσης
τις πιέσεις στη μη αρδευόμενη γεωργία.
Στην Κύπρο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι έξι (6) Δείκτες Ξηρασίας:

1.Ο μετεωρολογικός δείκτης SPI (Τυποποιημένος Δείκτης Βροχοπτώσεων) του οποίου ο υπολογισμός εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Μετεωρολογίας της Κύπρου. Ο δείκτης SPI επιτρέπει τον προσδιορισμό της σπανιότητας, της έντασης, της διάρκειας και του γεωγραφικού εύρους της ξηρασίας. Σημειώνεται ότι όσον αφορά δράσεις για πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας που προκύπτουν από φαινόμενα ξηρασίας η χρησιμότητα του δείκτη είναι περιορισμένη λόγω του ότι στην περίπτωση της Κύπρου ο δείκτης SPI είναι αξιόπιστος μόνο για περιόδους συμπληρωμένων υδρολογικών ετών.
και 5 Υδρολογικοί δείκτες των οποίων ο υπολογισμός εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων:
2.
3.
4.
5.
Δείκτης απορροής υγρής περιόδου. Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση απειλής ξηρασίας και προσδιορίζει το επίπεδο επιφυλακής.
Δείκτης απορροής υδρολογικού έτους. Λειτουργεί ως συμπληρωματικός του δείκτη SPI και προβλέπει τις επιπτώσεις στην απορροή.
Δείκτης μηνιαίας δίαιτας ποταμών. Προσδιορίζει το επίπεδο πίεσης στα ποτάμια οικοσυστήματα.
Δείκτης αποθεμάτων στα φράγματα:
α) του Έργου Νοτίου Αγωγού
β) του Έργου Πάφου
Προσδιορίζει το επίπεδο επάρκειας
6.Παρακολούθηση ποσοτικής κατάστασης σωμάτων υπόγειου ύδατος. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά δράσεις για πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας που προκύπτουν από φαινόμενα ξηρασίας, η χρησιμότητα αυτού του δείκτη είναι περιορισμένη λόγω της χρήσης του υπόγειου νερού για άρδευση και ύδρευση και της αργής αντίδρασης των υδροφορέων στις μεταβολές της βροχόπτωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υδρολογίας & Υδρογεωλογίας
Διάγραμμα Διαχείρισης ΞηρασίαςΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ (αρμοδιότητα Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων)
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Back To Top