Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Διαγωνισμοί που η εκτιμημένη αξία τους υπερβαίνει τα ανώτερα όρια του Νόμου


Οι διαγωνισμοί είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με την Ημερομηνία ΑνάθεσηςΑρ. ΔιαγωνισμούΤίτλος ΔιαγωνισμούΔιαδικασίαΚριτήριο AνάθεσηςΗμ. Ανάθεσης
YY01/2018
Specialized consultancy services for: (i) sampling in Cyprus natural lakes, zooplankton analysis and determination of biological indices from samples collected from the natural lakes, and (ii) zooplankton analysis (abundance, biodiversity, biomass) in samples collected from coastal areas
Simplified Procedures, according to Article 90 (1) (c) of the Law 73(I)/2016: from €25.001 to €80.000
Lowest price
13/06/2018

ΥΥ&Υ 02/2018
«Χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού από ποταμούς, ταμιευτήρες, φυσικές λίμνες και μικρούς ταμιευτήρες στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ»
Με συνοπτικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 90 (1)(α) - από €15.000 έως €50.000 εκτός ΦΠΑ
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
04/07/2018

ΥΥ&Υ 1/2018
Μελέτη και Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Κλήμο
Συνοπτικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο: 90 (1) (γ) - ΑΠΟ €25.001 ΕΩΣ €80.000 ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέσης τιμής – ποιότητας
14/06/2018
Back To Top