Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Κατασκευή υποέργου a1: Αγωγός Χοιροκοιτια – Σταυροβούνι

Υπογράφηκε την Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, η Σύμβαση ΤΑΥ 10/2019, που αφορά στην «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ A1: ΑΓΩΓΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, στην συνολική τιμή των €3.295.558,80 (Τριών Εκατομμυρίων, Διακοσίων Ενενήντα Πέντε χιλιάδων, Πεντακοσίων Πενήντα Οκτώ Ευρώ και 80/100), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Σύμβαση, έχει ανατεθεί στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. - ΜΕ.ΚΟΝ,Α.Ε. και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους.

Την Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαμπος Χατζηπάκκος και εκ μέρους του Αναδόχου, ο Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας, κ. Βασίλης Ι. Μεσαδάκος.

Ο σκοπός του Έργου είναι η κατασκευή τμήματος του υδραγωγείου Βασιλικού- Λευκωσίας για την προσαγωγή αφαλατωμένου νερού από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού τόσο στη Λευκωσία, όσο και προς τις περιοχές Ταμασσού – Κλήρου, Δυτικής Μεσαορίας, Λακατάμειας και Τσερίου.
Back To Top