Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Δενδροκομία
Η ερευνητική εργασία του Κλάδου Δενδροκομίας / Αμπελουργίας αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων δενδρωδών καλλιεργειών και αμπέλου, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ντόπιων προϊόντων και στην ορθολογική αύξηση της παραγωγής. Όλες οι δράσεις επικεντρώνονται στην παραγωγή αποτελεσμάτων και διάχυση τους στον αγροτικό τομέα της Κύπρου.


ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Αξιολόγηση Επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.
Αξιολόγηση της καλλιεργητικής συμπεριφοράς των επιτραπέζιων ποικιλιών κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες για:

  1. Προώθηση πρώιμων ή όψιμων επιτραπέζιων ποικιλιών σε κατάλληλες περιοχές.
  2. Ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων των καταναλωτών.
  3. Κλιμάκωση της παραγωγής και διεύρυνση της περιόδου εμπορίας σε συμφέρουσες για τους παραγωγούς τιμές.
  4. Ενημέρωση παραγωγών, εμπόρων, φοιτητών και άλλων ενδιαφερόμενων με επιτόπιες επισκέψεις τους στις πειραματικές φυτείες.
Για κάθε ποικιλία, μελετάται η περίοδος ωρίμανσης, η παραγωγικότητα, η ποιότητα των σταφυλιών, καθώς επίσης και η χρήση νέων μεθόδων καλλιέργειας όπως:
Χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης
  • Τρόποι κλαδεύματος και διαμόρφωσης σε νέα συστήματα υποστύλωσης
  • Η αξιολόγηση διεξάγεται στους Πειραματικούς Σταθμούς Αχέλειας και Σαϊττά κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

Αξιολόγηση Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.
Αξιολόγηση της καλλιεργητικής συμπεριφοράς των γηγενών οινοποιήσιμων ποικιλιών κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.
Για κάθε ποικιλία, μελετάται η περίοδος ωρίμανσης, η παραγωγικότητα και η ποιότητα των σταφυλιών καθώς επίσης και διάφορα προβλήματα που παρουσιάζουν όπως, το πρόβλημα ανθόρροιας που παρουσιάζεται στην ντόπια οινοποιήσιμη ποικιλία Μαραθεύτικο.

Συλλογή γενετικού υλικού επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών ex situ.
Στόχος τις δημιουργίας συλλογής γενετικού υλικού επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών ex situ είναι η διατήρηση όλων των ποικιλιών που έχουν εισαχθεί από το 1967 μέχρι σήμερα αλλά και ποικιλιών που υπήρχαν στην Κύπρο από παλιά. Η Συλλογή επιτραπέζιων ποικιλιών έχει εγκατασταθεί στον Πειραματικό Σταθμό του ΙΓΕ στην Αχέλεια ενώ η συλλογή οινοποιήσιμων ποικιλιών έχει εγκατασταθεί στον Πειραματικό σταθμό Σαϊττά.

Εντοπισμός παλαιών γηγενών ποικιλιών και άγριων φυτών αμπέλου.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι ο εντοπισμός, συλλογή, περιγραφή και αξιολόγηση γηγενών ποικιλιών σε παλιούς αμπελώνες και άγριων φυτών αμπέλου σε δασικές περιοχές. Αφού γίνει μια πρώτη περιγραφεί των κυριοτέρων χαρακτηριστικών των φυτών in situ για να διαπιστωθεί αν τα φυτά είναι διαφορετικά μεταξύ τους, γίνεται εγκατάσταση των φυτών σε συλλογή στον Πειραματικό Σταθμό Σαϊττά για διατήρηση και αξιολόγηση του γενετικού υλικού ex situ.

Αμπελογραφική περιγραφή γηγενών ποικιλιών αμπέλου.
Στόχος η αμπελογραφική περιγραφή των γηγενών οινοποιήσιμων επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου για την σωστή αναγνώριση και ταυτοποίηση των ποικιλιών καθώς επίσης και τη διαπίστωση συνώνυμων μεταξύ ποικιλιών από διαφορετικές αμπελουργικές περιοχές. Η αμπελοφραφική περιγραφή γίνεται με βάσει τους πίνακες περιγραφής του U.P.O.V (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) και του O.I.V (Office International de la Vigne) - (International Vine Office).

Αξιολόγηση γηγενών οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών εμβολιασμένων σε αμερικάνικα υποκείμενα.
Στόχος της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης, καλλιεργητικής συμπεριφοράς και περιόδου ωρίμανσης κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, των κυριοτέρων επιτραπέζιων ποικιλιών εμβολιασμένες σε αμερικάνικα υποκείμενα ώστε σε κάθε περίπτωση να επιλέγεται το καταλληλότερο υποκείμενο σε συνδυασμό με τις ιδιότητες του εμβολίου και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αξιολογούνται 6 επιτραπέζιες ποικιλίες στους Πειραματικούς σταθμούς Σαϊττά και Αχέλειας και οι οινοποιήσιμες γηγενής ποικιλίες Μαραθεύτικο και Ξινιστέρι σε συνεργασία με ιδιώτες αμπελουργούς.

ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

Εx situ αξιολόγηση ντόπιων κλώνων ροδιάς (Punica granatum L.):
Αξιολόγηση των φαινολογικών, πομολογικών-μορφολογικών και παραγωγικών χαρακτηριστικών κλώνων ντόπιων ροδιάς (Punica granatum L.) στο πλαίσιο διακλαδικού ερευνητικού προγράμματος με τον Κλάδο Λαχανοκομίας, υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στον προσδιορισμό της ανάπτυξης και παραγωγικότητας των κλώνων, στον καθορισμό του φαινολογικού προφίλ κάθε κλώνου με βάση τα στάδια ανάπτυξης τους, στον προσδιορισμό των μορφολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών καθώς και στην αξιολόγηση διάφορων φυσιολογικών ανωμαλιών, όπως επιφανειακό έγκαυμα και ρήξη περικαρπίου.

Αξιολόγηση νέων ποικιλιών κερασιάς (Prunus avium L.):
Εννέα ποικιλίες οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες σε πειραματικό τεμάχιο στο Δενδροκομικό Σταθμό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο Σαϊττά, εξετάζονται ως προς τα παραγωγικά, ποιοτικά, πομολογικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και ως προς τις φυσιολογικές ανωμαλίες που παρουσιάζουν. Οι εξεταζόμενες ποικιλίες είναι οι Bigarreau Burlat, Black Tartarian, Utah Giant, Bigarreau Ferbolus, Bigarreau Fercer, Bigarreau Summit, Bigarreau Reverchon, Van και Bigarreau Lapins. Στόχοι της έρευνας είναι η παραγωγή αποτελεσμάτων που αφορούν τις υπό εξέταση ποικιλίες κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου, με σκοπό την ανάδειξη και επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών οι οποίες να είναι παραγωγικές, να αποδίδουν καρπούς εξαιρετικής ποιότητας και να προσφέρουν τη δυνατότητα για χρονική κλιμάκωση της παραγωγής, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της περιόδου εμπορίας

LIFE+ ORGANIKO

Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της στο πλαίσιο των στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Σε συνεργασία με τους Κλάδους Αγροβιοτεχνολογίας και Βελτίωσης Φυτών πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες για τις ανάγκες του προγράμματος LIFE+ ORGANIKO. Ανάμεσα στις δράσεις του προγράμματος είναι και η διερεύνηση των επιπτώσεων των γεωργικών πρακτικών τις εκπομπές αέριων Θερμοκηπίου (GHG emissions) σε συμβατική και βιολογική καλλιέργεια Μηλιάς, αλλά και η διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών καθεστώτων λίπανσης σε βιοκαλλιέργεια Μηλιάς στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και στα ποιοτικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά των καρπών.

3PRO: Proactive Producer and Processor Networks for Troodos Mountains Agriculture
Το ΙΓΕ συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο με Αριθμό Πρωτοκόλλου «INTEGRATED/0916/0061», Ακρωνύμιο «3PRO» και τίτλο «Proactive Producer and Processor Networks for Troodos Mountains Agriculture». Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της γεωργικής παραγωγής και της επεξεργασίας τροφίμων στην περιοχή του Τροόδους, μέσω της κοινωνικής καινοτομίας, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Η συμβολή του τομέα Δενδροκομίας στο έργο θα στοχεύει στη βιώσιμη παραγωγή φρούτων με την εφαρμογή προστατευτικών διχτυών σε φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα. Παράμετροι όπως η παραγωγικότητα, η ποιότητα των καρπών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ολοκληρωμένης παραγωγής φρούτων με τη χρήση προστατευτικών διχτύων, θα εξεταστούν στο πλαίσιο του έργου.

Σύσταση Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών Οπωροφόρων Φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων:
Σε συνεργασία με τους αρμόδιους Κλάδους του Τμήματος Γεωργίας διενεργούνται διαδικασίες περιγραφής ποικιλιών Πυρηνοκάρπων και Γιγαρτοκάρπων με τη λήψη παρατηρήσεων αλλά και ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων με στόχο τη συμπερίληψη τους στο Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Οπωροφόρων Φυτών.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ελιάς και Ελαιολάδου (ETEE) συνεχίζει τις εργασίες του που αφορούν την ex situ διατήρηση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση γενετικού υλικού ελιάς που περιλαμβάνεται στη Συλλογή Γενετικού Υλικού Ελιάς του ΙΓΕ στην Τόχνη. Με την εφαρμογή πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού που συνδυάζει μορφολογικούς και μοριακούς δείκτες έχει ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός του υφιστάμενου ντόπιου γενετικού υλικού και έχουν εξαχθεί σημαντικά συμπεράσματα για τις υπό εξέταση ποικιλίες. Το παραπάνω, μαζί τη συμμετοχή του ΕΤΕΕ στο νέο διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας (THOC Project) που συντονίζει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας επιτρέπει την έναρξη υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου στόχου εμπλουτισμού της Συλλογής με νέο γενετικό υλικό.
Επιπλέον, το ETEE ασχολείται με τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων ελιάς (ελαιόκαρπος και ελαιόλαδο) και την εξέλιξη αυτών κατά την ωρίμαση και μετασυλλεκτικά. Θέματα που αφορούν την τεχνολογία ελαιολάδου αποτελούν επίσης αντικείμενο μελέτης του ΕΤΕΕ όπως η μελέτη της επίδρασης παραγόντων κατά τη διαδικασία εξαγωγής ελαιολάδου και τη διαμόρφωση του οργανοληπτικού και χημικού προφίλ των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων.
Τρέχον διακλαδικό ερευνητικό πρόγραμμα μελετά την επίδραση διαφόρων προσυλλεκτικών και μετασυλλεκτικών παραγόντων στα χαρακτηριστικά του ελαιοκάρπου, της ελαιοπάστας και του ελαιολάδου κυπριακών και ελληνικών ποικιλιών ελιάς. Πέραν του χαρακτηρισμού της πορείας ωρίμασης των υπό μελέτη ποικιλιών, αξιολογείται η απόδοση σε ελαιόλαδο, τα ρεολογικά-χημικά χαρακτηριστικά της ελαιοπάστας και τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, σε σχέση με το στάδιο ωρίμασης του καρπού των ποικιλιών. Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα φάνηκε ότι το προφίλ ωρίμασης είναι διαφοροποιημένο μεταξύ των ποικιλιών ενώ το στάδιο ωρίμασης του ελαιοκάρπου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. Με την ολοκλήρωση του, αναμένεται η πλήρης σκιαγράφηση του προφίλ ωρίμασης των ποικιλιών που σκοπό έχει την παροχή της απαιτούμενης γνώσης για βέλτιστη αξιοποίηση των ποικιλιακών χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα των κυπριακών ποικιλιών, κατά την διαδικασία παραγωγής ελαιοκομικών προϊόντων (επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου) και επίτευξη υψηλής ποιότητας και διατροφικής-οργανοληπτικής αξίας.

Προσωπικό Κλάδου


Σάββας Σαββίδης, Σωτηρούλα Ιωαννίδου, Μαρία ΕμμανουηλίδουNo documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με