Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Αγροτική Ανάπτυξη
Η έρευνα του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) αποσκοπεί στη βελτίωση του αγροτικού τομέα και της αγροτικής οικονομίας στην Κύπρο. Η ερευνητική δραστηριότητα του Κλάδου επικεντρώνεται σε θέματα Γεωργίας Ακριβείας (χρήση Τεχνολογιών Πληροφορκής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ρομποτική Τεχνολογία, Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Δορυφορική Τηλεπισκόπηση) για επίλυση προβλημάτων που άπτονται της Γεωργικής δραστηρίοτητας, στην Οικονομικότητα της Γεωργικής Παραγωγής και την Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων. Όσον αφορά στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας, επί του παρόντος διεξάγεται έρευνα που αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ για ενημέρωση των αγροτών, στην εφαρμογή έξυπνης γεωργίας μέσω του Διαδικτύου των Πραγμάτων καθώς και εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης σε θέματα, κυρίως, άρδευσης. Στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας, διεξάγεται καινοτόμος έρευνα σχετικά με τη βιωσιμότητα των αγροτικών παραγωγικών συστημάτων, την ιχνηλασιμότητα των γεωργικών προϊόντων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι λαϊκές και υπαίθριες αγορές στην προώθηση και εμπορία τωναγροτικών προϊόντων.


Οι Λειτουργοί του Κλάδου συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα το 2019 ξεκίνησαν δύο Μελέτες Περίπτωσης του Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020 - project number 731884) που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020 Industrial Leadership). Αναλυτικότερα, ο Κλάδος συμμετέχει στις Περιπτωσιολογικές Μελέτες «DIGITAL ECOSYSTEM UTILISATION - CYSLOP» και «DATA DRIVEN POTATO PRODUCTION – IOT4Potato». Το 2019 ξεκίνησε επίσης το πρόγραμμα “Enhancing Youth Entrepreneurship Skills, Careers Guidance and Competences in Agriculture Thought a Game based Virtual Reality Platform” (AGRIENT - project number 2018-3-HR01-KA205-060151) το οποίο χρηματοδοτείται από το ERASMUS+. Στόχος του AGRIENT είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας βασισμένο στους 3D εικονικούς κόσμους ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν έννοιες της αγροτικής επιχειρηματικότητας και να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες. Ο Κλάδος συμμετέχει επίσης στα ευρωπαικά προγράμματα RE-SOURCE (Providing services for management of natural resources), το οποίο αποτελεί πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Interreg – Balkan – Med, καθώς και στο πρόγραμμα SWOSOIP (Smart Watering System for Optimizing Irrigation Process) που είναι πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency) και αφορά στην δημιουργία δεδομένων άρδευσης για τις καλλιεργειες στη Κύπρο με τη χρήση εικόνων από δορυφόρους. Λειτουγοί του Κλάδου συμμετέχουν στο Έργο 3PRO-TROODOS INTEGRATED/0916_0061, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς κα στο πρόγραμμα LIFE+ ADAPT2CLIMA.

Ακόμη, ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετέχει σε προγράμματα εθνικής χρηματοδότησης, τα οποία συντονίζουν άλλοι Κλάδοι του ΙΓΕ, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την εκπόνηση στοχευμένων μελετών που αναθέτει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε θέματα αγροτικής οικονομικής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Τέλος, οι Λειτουργοί του Κλάδου, σε συνεργασία με τις Γεωργικές Εφαρμογές του Τμήματος Γεωργίας, έχουν αναπτύξει το εκπαιδευτικό υλικό για την οικονομικότητα της γεωργικής παραγωγής και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων, το οποίο χρησιμοποιείται στις εκπαιδεύσεις των νέων γεωργών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά τη διάχυση αποτελεσμάτων, ο κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του ΙΓΕ, το ιστολόγιο καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για αγρότες. Επιπρόσθετα, αξιοποιεί τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως φαίνονται παρακάτω:


Προσωπικό Κλάδου


Γεώργιος Αδαμίδης, Γεώργιος Παπαδαυίδ, Ανδρέας Στυλιανού, Μαριάνθη Γιαννακοπούλου, Σταυρούλα Ιωάννου
No documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με