Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών
Η ερευνητική και πειραματική δραστηριότητα της μονάδας επικεντρώνεται στις απαραίτητες δοκιμές για την εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο. Οι ποικιλίες για να μπορούν να εμπορευθούν πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο της Κύπρου ή Κοινό Κατάλογο ποικιλιών. Για σκοπούς εγγραφής οποιασδήποτε ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών υποβάλλεται αίτηση στην Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Γεωργίας). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ο δικαιούχος βελτιωτής ή ο νόμιμος Διατηρητής ή ο Νόμιμος Αντιπρόσωπος της ποικιλίας ο οποίος κατοικεί στην Κύπρο και έχει οριστεί με εξουσιοδότηση από το Δημιουργό της ποικιλίας ή το Διατηρητή.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη εξέταση των ποικιλιών είναι:


Δοκιμές ΔΟΣ (Διακριτικότητας – Ομοιομορφίας – Σταθερότητας)

Διακριτότητα: Η νέα ποικιλία πρέπει να είναι διακριτή από άλλες ποικιλίες τουλάχιστο σε ένα ισχυρό χαρακτήρα

Ομοιομορφία: Πρέπει να είναι ομοιόμορφη

Σταθερότητα: Η διακριτότητα και ομοιομορφία της να είναι σταθερές και ευδιάκριτες

Οι δοκιμές αυτές έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 χρόνια και λαμβάνονται παρατηρήσεις των μορφολογικών, φυσιολογικών και αγρονομικών χαρακτηριστικών της ποικιλίας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) και της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (UPOV).

Δοκιμές ΚΑΧ (Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης)
Οι δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης γίνονται αποκλειστικά στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών και έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 έτη για όλες τις καλλιέργειες, εκτός της μηδικής, για την οποία η διάρκεια των δοκιμών είναι 3 έτη.

Στην αξιολόγηση των δοκιμαζόμενων ποικιλιών συνεκτιμάται:
1. Η παραγωγικότητα της ποικιλίας
2. Η αξία χρήσης (τεχνολογική ποιότητα) της ποικιλίας
3. Οι αγρονομικοί χαρακτήρες
4. Η αντοχή στις ασθένειες

Τελική εκτίμηση της κρινόμενης ποικιλίας
Τα δεδομένα των πειραμάτων των δύο ή τριών χρόνων (ανάλογα με το είδος) συγκεντρώνονται στο φάκελο της ποικιλίας. Την τελική απόφαση για την εγγραφή μιας ποικιλίας στον Εθνικό Κατάλογο λαμβάνεται από την τεχνική επιτροπή πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων.

Προσωπικό Μονάδας


Κυριάκος Μηνά
No documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία

Αειφόρο περιβάλλον και προστασία της άγριας ζωής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με