Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον


Η ερευνητική εργασία του Κλάδου αφορούσε διαχρονικά την άρδευση και λίπανση διαφόρων καλλιεργειών, τη γονιμότητα του εδάφους, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα θερμοκήπια, τη χρήση επεξεργασμένων αποβλήτων για άρδευση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία. Ο πειραματισμός περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές καλλιέργειες του τόπου, όπως είναι οι δενδρώδεις καλλιέργειες, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα λαχανικά θερμοκηπίου και εξωτερικού χώρου, τα κτηνοτροφικά και αρωματικά φυτά, κ.ά. Σημαντικό μέρος της ερευνητικής εργασίας διεξάγεται στα πλαίσια προγραμμάτων συνεργασίας διαφόρων Οργανισμών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).


Στα πλαίσια των βασικών αυτών αρχών ο Κλάδος από της ίδρυσης του Ινστιτούτου ασχολήθηκε με συμβατικές μεθόδους άρδευσης και λίπανσης για να προχωρήσει αργότερα στη μελέτη των πιο σύγχρονων μεθόδων που σήμερα αποτελούν την πράξη και με σχεδόν πλήρη και καθολική εφαρμογή τους από τους γεωργούς.

Διαδικτυακές Εφαρμογές του Κλάδου

Βασικό χαρακτηριστικό των νέων προσπαθειών του Κλάδου είναι η επέκταση των μελετών του σε νέα θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την αειφόρο χρήση του εδάφους και του νερού, τη γεωργία ακριβείας καθώς και τις περιβαλλοντικές πτυχές προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για αειφόρα και βιώσιμη γεωργία.
Η εργασία του Κλάδου περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

Α. Γονιμότητα εδάφους και λιπάνσεις / Υδρολίπανση
Β. Απαιτήσεις των φυτών σε νερό και αρδεύσεις και χρήση υποβαθμισμένων και υφάλμυρων νερών
Γ. Χρήση επεξεργασμένων αποβλήτων για άρδευση
Δ. Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία

  1. Εφαρμογές νέας τεχνολογίας στα θερμοκήπια / Υδροπονία
  2. Ρύθμιση περιβάλλοντος θερμοκηπίων / Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ε. Ερευνητικά προγράμματα ΕΕ, IAEA, ΙΠΕ

Διάχυση των αποτελεσμάτων
Στον τομέα της άρδευσης/λίπανσης, οι μέθοδοι και τεχνικές που έχουν ήδη προωθηθεί στους γεωργούς είναι οι πλέον ενδεδειγμένες. Τα βελτιωμένα συστήματα άρδευσης έχουν επεκταθεί και εφαρμόζονται σήμερα σε πέραν του 90% της αρδευόμενης έκτασης, η δε υδρολίπανση έχει γίνει αποδεκτή σαν η πιο κατάλληλη μέθοδος λίπανσης και καταρτίστηκαν κατάλληλα προγράμματα άρδευσης/λίπανσης για κάθε καλλιέργεια τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από τους παραγωγούς. Επίσης τα αποτελέσματα της περιορισμένης άρδευσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε περιόδους ανομβρίας, oπου πρέπει να περιοριστεί η άρδευση. Τα επεξεργασμένα απόβλητα, με βάση τα αποτελέσματα μακρόχρονης έρευνας του ΙΓΕ, έχουν γίνει αποδεκτά σαν μια επιπρόσθετη σταθερή πηγή νερού για σκοπούς άρδευσης και αποτέλεσαν βάση για το νομοθετικό πλαίσιο. Οι εφαρμογές νέας τεχνολογίας στα θερμοκήπια αποτέλεσαν τη βάση για τις επιδοτήσεις στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου. Επίσης οι λειτουργοί του κλάδου συμμετέχουν ανέκαθεν σε διάφορες συμβουλευτικές επιτροπές του Υπουργείου.
Η διάχυση των πληροφοριών έγινε με δημοσίευση των εργασιών σε έγκριτα περιοδικά του εξωτερικού, μέσω του τομέα Δημοσιότητας του Υπουργείου σε μορφή έντυπου υλικού και σχετικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται και στα πλαίσια του προγράμματος σεμιναρίων του ΙΓΕ ή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των γεωργών μέσω του ΤΓ και πολλές φορές απευθείας στους παραγωγούς. Επίσης στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ εμφανίζονται τα αποτελέσματα από την ερευνητική εργασία του κλάδου σχετικά με τις υδατικές ανάγκες των κυριοτέρων καλλιεργειών στην Κύπρο, όπως και συνταγές υδρολίπανσης για τις καλλιέργειες αυτές.

Εκπαίδευση ξένων και ντόπιων επιστημόνων, φοιτητών και γεωργών σχετικά με τις ασχολίες του κλάδου γινόταν ανέκαθεν μέσω διαφόρων προγραμμάτων, ολιγοήμερων ή πολυήμερων εκπαιδεύσεων. Πρόσφατα επίσης λειτουργεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υδροπονίας με στόχο την αποτελεσματικότερη μεταφορά της γνώσης και τεχνολογίας.

Προσωπικό Κλάδου


Δαμιανός Νεοκλέους, Παναγιώτης Ντάλιας, Αναστάσης Χρίστου, Λουκία Βασιλείου, Ελευθέριος ΧατζηστερκώτηςNo documents found


Γνωρίστε το ΙΓΕ μέσα από το Διαδίκτυο

Ενημερωτικά Δελτία

Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΙΓΕ

Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης ΙΓΕ

Άρθρα στο περιοδικό Αγρότης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Αν δεις Φωτιά 112 ή 1407

Οδηγός Συμπεριφοράς και δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων

e-procurment

Ενημέρωσέ με