Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Προτεραιότητα της 'Ενωσης 6  Η προτεραιότητα της Ένωσης 6 αφορά στην ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Στόχος είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.

  Η περιβαλλοντική διάσταση της ΟΘΠ της ΕΕ, αντιπροσωπεύεται από την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ) που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2008 και θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών θαλασσών εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη χρήση τους. Η Οδηγία καθορίζει έναν φιλόδοξο στόχο: να επιτύχει και να διατηρήσει την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των ευρωπαϊκών θαλασσών και των ωκεανών μέχρι το 2020. Μέσα από την 6η Προτεραιότητα της Ένωσης θα προωθηθούν δράσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού με βάση 2 κύριους άξονες (ι) Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και (ii) Βελτίωση της γνώσης για το θαλάσσιο περιβάλλον.

  Η Κύπρος έχει ήδη ολοκληρώσει την 1η Φάση υλοποίησης της ΟΠΘΣ έχοντας προχωρήσει στην αρχική αξιολόγηση των θαλασσίων υδάτων, τον προσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης και στην ετοιμασία περιβαλλοντικών στόχων και των συναφών δεικτών. Τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή της ΟΠΘΣ απαιτούν την ετοιμασία προγράμματος παρακολούθησης και την ετοιμασία προγράμματος μέτρων για τη διατήρηση ή/και την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων μέχρι τον επόμενο κύκλο αξιολόγησης των θαλασσίων υδάτων της Κύπρου. Η αρχική αξιολόγηση κατέδειξε την ύπαρξη σημαντικών κενών γνώσης για πολλά από τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος που ορίζει η ΟΠΘΣ, π.χ. τροφικά πλέγματα, ξενικά είδη, ειδικά στην ανοιχτή και βαθιά θάλασσα. Επομένως, έμφαση θα δοθεί στην διεξαγωγή μελετών ώστε να ενισχυθεί το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσης για την ολοκληρωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και των έμβιων υδάτινων πόρων, που με τη σειρά της θα κατευθύνει τη λήψη μέτρων προστασίας και αειφόρου διαχείρισης. Η έρευνα δεν θα περιορίζεται μόνο στις ΘΠΠ (Ν2000 και άλλες), ούτε και μόνο στα παράκτια οικοσυστήματα, αλλά θα επεκταθεί και στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της κυπριακής ΑΟΖ και στη βαθιά θάλασσα, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΟΠΘΣ και της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πέρα από αυτό θα προωθηθεί η συγκέντρωση, διάθεση και αποτελεσματική αξιοποίηση και διαχείριση της κατακερματισμένης υφιστάμενης γνώσης και των δεδομένων που θα προκύψουν από την επιστημονική έρευνα για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου μέσω της ανάπτυξης βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης. Επίσης, θα προωθηθεί η εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης, προγραμμάτων μέτρων και γενικά εκπόνηση δράσεων για υλοποίηση των προνοιών της ΟΠΘΣ για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου.

  Η υλοποίηση των ειδικών στόχων της Προτεραιότητας της Ένωσης 6 θα επιτευχθεί μέσα από τα ακόλουθα μέτρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ, ως ακολούθως:

  · Μέτρο 6.1 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική - Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Εποπτεία
  · Μέτρο 6.2 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική - Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
  · Μέτρο 6.3 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική - Βελτίωση της γνώσης για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

No documents foundDG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ