Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο  Ο Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) αποτελεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις συγχρηματοδοτήσεις στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και είναι τμήμα της μεταρρυθμιστικής δέσμης της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

  Το ΕΤΘΑ αποτελείται από τέσσερεις (4) βασικούς πυλώνες, οι οποίοι έχουν στόχο
  α) τη βιώσιμη αλιεία
  β) τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια
  γ) την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και
  δ) θέματα που αφορούν τη θαλάσσια πολιτική

  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020, που θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΘΑ 2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου €52,6 εκ. Το ποσοστό της ενωσιακής συμμετοχής (ΕΤΘΑ) ανέρχεται σε 75,49 % του συνολικού ποσού της δημόσιας δαπάνης. Το υπόλοιπό 24,51 % θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.

  Ανάμεσα στους δυνητικούς Δικαιούχους θα περιλαμβάνονται Αλιείς, Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών, Υδατοκαλλιεργητές, Μεταποιητές, Συλλογικές Οργανώσεις, Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Φορείς κλπ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

  Για ανοικτές Προσκλήσεις πατήστε εδώ.

  Για προηγούμενες προσκλήσεις πατήστε εδώ.Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DG MARE
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ