Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Σχέδια Χορηγιών- Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών Παράκτιας Αλιείας Μικρής Κλίμακας
 
- Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια
 
- Σχέδιο για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου
 
- Σχέδιο Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας
 
- Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιέυματα από προστατευόμενα θηλαστικά
 
- Σχέδιο Χορηγιών για Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη
 
- Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη - Υγεία και Ασφάλεια
 
- Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
 
- Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις στον Τομέα Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων
 
- Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών
 
- Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ