Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Κοινοτική ΝομοθεσίαΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 (Μέγεθος Αρχείου: 1795,41Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 Περί Καθορισμού Κοινών Διατάξεων (Μέγεθος Αρχείου: 2924,33Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση (ΕΕ) 372/2014 για την Ετήσια Κατανομή ανά ΚΜ (Μέγεθος Αρχείου: 473,74Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση (ΕΕ) 464/2014 Προτεραιότητες της Ένωσης για Έλεγχο και Επιβολή (Μέγεθος Αρχείου: 315,58Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση 18ης Ιουνίου 2014 Τεχνική Βοήθεια (Μέγεθος Αρχείου: 116,53Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 771/2014 Θέσπιση Κανόνων βάσει 508/2014 (Μέγεθος Αρχείου: 440,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 772/2014 Ένταση Κρατικών Ενισχύσεων (Μέγεθος Αρχείου: 306,59Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 763/2014 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (Μέγεθος Αρχείου: 357,94Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 1232/2014 Τροποποίηση του 215/2014 (Μέγεθος Αρχείου: 328,02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 1242/2014 Παρουσίαση Δεδομένων (Μέγεθος Αρχείου: 423,25Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 1243/2014 Πληροφορίες από ΚΜ (Μέγεθος Αρχείου: 363,83Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ)1362/2014 Απλή Διαδικασία Έγκρισης Τροποποιησης ΕΠ και Παρουσίαση Ετήσιων Εκθέσεων (Μέγεθος Αρχείου: 459,95Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 288/2015 Χρονική Περίοδος Απαράδεκτων Αιτήσεων (Μέγεθος Αρχείου: 336,79Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 1014/2014 Κοινό Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (Μέγεθος Αρχείου: 325,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιορθωτικό του Κανονισμού (ΕΕ)1014/2014 (Μέγεθος Αρχείου: 299,54Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 1046/2014 Κριτήρια Υπολογισμού Πρόσθετων Δαπανών για Απόκεντρες Περιοχές (Μέγεθος Αρχείου: 315,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 531/2015 Εργασιακές Συνθήκες Αλιέων, Προστασία Περιβάλλοντος, Ενεργειακή Απόδοση Σκαφών και Μετριασμός Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (Μέγεθος Αρχείου: 341,66Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat616/2015 (EE) Τροποποιητικός του 480/2014 (Μέγεθος Αρχείου: 309,34Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός 852/2015 (ΕΕ) Αναστολή/Διακοπη πληρωμών λόγω μη συμμόρφωσης με τους Κανόνες της ΚΑΛ (Μέγεθος Αρχείου: 324,47Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 895/2015 Μεταβατικές Διατάξεις (Μέγεθος Αρχείου: 399,23Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 2020/560 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Μέγεθος Αρχείου: 452Kb)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ