Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Επιτροπή Παρακολούθησης  Η Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζεται, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και συστήνεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης από την ΕΕ της απόφασης έγκρισης του Επιχειρισιακού Προγράμματος. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης, ορίζονται στο άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και στο άρθρο 113 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και συμπεριλαμβάνουν:

  • Την συνεδρία τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος εξετάζοντας την εφαρμογή του προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του
  • Την εξέταση όλων των ζητημάτων που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων των αναθεωρήσεων επιδόσεων
  • Τη γνωμοδότηση για τις τροποποιήσεις του προγράμματος που προτείνει η ΔΑ
  • Την υποβολή παρατηρήσεων προς τη ΔΑ αναφορικά με την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος

  Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται με βάση σχετική εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου και την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων, σε όλα τα στάδια υλοποίησης του ΕΠ.

  Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ), που είναι και η ΔΑ του προγράμματος.

  Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν:

   • Γενικοί Διευθυντές εμπλεκόμενων ημικρατικών οργανισμών
   • Ο Γενικός Λογιστής
   • Εκπρόσωποι των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων
   • Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης
   • Εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων

  Επί πλέον των ανωτέρω συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ως παρατηρητές, ο Γενικός Ελεγκτής, ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου και ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων.

  Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει, κατά το δυνατόν, ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί να κληθούν να συμμετάσχουν και μη μόνιμα μέλη, π.χ. ειδικοί επιστήμονες, εμπειρογνώμονες κλπ., ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας.

  Η Επιτροπή Παρακολούθησης λειτουργεί με βάση εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καθορίζεται σε συνεργασία με τη ΔΑ του ΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της στο πλαίσιο των απαιτήσεων των σχετικών Κανονισμών.


Σχετικά Αρχεία:

Εσωτερικός Κανονισμος Λειτουργιας_ΕΠ_2014-2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 86,18Kb)

- Άτυπη Επιτροπή Παρακολούθησης - 3 Απριλίου 2015
- 1η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ "Θάλασσα" 2014-2020
- 2η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ "Θαλασσα" 2014-2020
- 3η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Θάλασσα 2014-2020
- 4η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Θάλασσα 2014-2020
- 5η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Θάλασσα 2014-2020
- 6η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ "Θάλασσα" 2014-2020
- 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ "Θάλασσα" 2014-2020


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ