Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Τεχνική Βοήθεια  Μέσω της Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούνται ενέργειες προετοιμασίας, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής στήριξης, αξιολόγησης και δημοσιονομικού ελέγχου. Μέσω της Τεχνικής Βοήθειας, θα υλοποιηθούν Δράσεις που αφορούν την Διαχείριση και Υλοποίηση του Προγράμματος, την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών / Μελέτες, τη Δημοσιότητα και Πληροφόρηση και τη Δημιουργία Δικτύου.

  Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται:

  - όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την κατάλληλη και αποτελεσματική προετοιμασία του προγράμματος, καθώς και την παρακολούθηση, την υλοποίηση και τους απαιτούμενους ελέγχους (λογιστικούς και επιτόπιους) κατά την εφαρμογή του προγράμματος

  - ενέργειες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες / συμβούλους και μπορεί να περιλαμβάνουν την εκπόνηση και διεξαγωγή μελετών που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των Μέτρων του προγράμματος, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για παρακολούθηση, υλοποίηση και έλεγχο του προγράμματος

  - ενέργειες που αφορούν τη δημοσιότητα και πληροφόρηση του προγράμματος τόσο προς τους δυνητικούς Δικαιούχους όσο και το ευρύ κοινό, όπως για παράδειγμα εκδόσεις και δημοσιεύσεις σχετικά με το πρόγραμμα, διοργάνωση ημερίδων πληροφόρησης και άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης, δραστηριότητες σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.α.

  - η δημιουργία εθνικού δικτύου με στόχο τη διάδοση πληροφοριών, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ΤΟΔΑ.

No documents foundDG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ