Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020

Κατάλογος Εγκριμένων Έργων


Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχει το ΕΤΘΑ, η Κύπρος πρέπει να τηρεί κατάλογο των πράξεων ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω του διαδικτυακού τόπου ΕΠ "Θάλασσα" 2014-2020. Ο κατάλογος των πράξεων πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2015 (Μέγεθος Αρχείου: 20,02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2016 (Μέγεθος Αρχείου: 24,78Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2016 (Μέγεθος Αρχείου: 55,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2017 (Μέγεθος Αρχείου: 68,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2017 (Μέγεθος Αρχείου: 102,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2018 (Μέγεθος Αρχείου: 119,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2018 (Μέγεθος Αρχείου: 142,26Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2019 (Μέγεθος Αρχείου: 168,63Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2019 (Μέγεθος Αρχείου: 182,07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2020 (Μέγεθος Αρχείου: 225,41Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2020 (Μέγεθος Αρχείου: 320,09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2021 (Μέγεθος Αρχείου: 410,9Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2021 (Μέγεθος Αρχείου: 423,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2022 (Μέγεθος Αρχείου: 440,47Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων έργων μέχρι 31/12/2022 (Μέγεθος Αρχείου: 449,98Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 30/06/2023 (Μέγεθος Αρχείου: 452,42Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelΚατάλογος Εγκριμένων Έργων μέχρι 31/12/2023 (Μέγεθος Αρχείου: 474,03Kb)


DG MARE

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

EUR-Lex Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ