Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

ΑνακοινώσειςΕΝΣΤΑΣΕΙΣ NATURA 2000 «Δάσος Πάφου –CY2000016»
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 11 του Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου [Αρ. 153(Ι)/2003], συμπεριλαμβάνει την περιοχή «Δάσος Πάφου-CY2000016» στον κατάλογο περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11(5) του Νόμου, μέσα σε χρονική περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Γνωστοποίησης (δηλ. από τις 14/12/2018), κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προς το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, σχετική ένσταση.
Οι χάρτες της πιο πάνω περιοχής, ο κατάλογος των κριτηρίων αξιολόγησης της περιοχής και τα έντυπα για την υποβολή των ενστάσεων είναι διαθέσιμα πιο κάτω.


Κατεβάστε το Zip Αρχείο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ NATURA 2000 «Δάσος Πάφου –CY2000016».zip (Μέγεθος αρχείου:1088,16Kb)

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων