Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Προστατευμόμενες Δασικές Περιοχές


Δίκτυο Natura 2000

Το Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, που καλύπτει όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με κύριο στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. Η διατήρηση της βιοποικιλότητάς επιτυγχάνεται με την μακροπρόθεσμη διατήρηση σπανίων ειδών και ενδιαιτημάτων (οικοτόπων).

Το Δίκτυο αποτελείται από τις «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/EOK), για την προστασία οικότοπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, και από τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» σύμφωνα με την Οδηγία των Πουλιών (79/409/ΕΟΚ) για την προστασία της ορνιθοπανίδας. Το Δίκτυο καλύπτει γύρω στο 18% του χερσαίου τμήματος της επικράτειας της ΕΕ και 6% του θαλάσσιου.

Στην Κύπρο, μέχρι σήμερα, το Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει 63 περιοχές. Κάτω από τις πρόνοιες της Οδηγίας των Οικοτόπων, έχουν ενταχθεί 41 περιοχές (2 αποκλειστικά θαλάσσιες), αρχικά ως «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» που κηρύσσονται σταδιακά σε «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης». Σύμφωνα με την Οδηγία των Πουλιών, 30 περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας». Σημειώνεται ότι, 7 περιοχές έχουν κηρυχθεί ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης».

Ο αριθμός των περιοχών αναμένεται να αλλάξει αφού προγραμματίζεται η προσθήκη μέρους του ΕΔΠ Λιοπετρίου (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας) και η συγχώνευση και επέκταση τεσσάρων περιοχών του Δάσους Πάφου σε μία (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας).

Η συνολική έκταση των 63 χερσαίων περιοχών του Δίκτυου Natura 2000, ανέρχεται σε 1653 km2 (130km2 θαλάσσιο μέρος), που αντιπροσωπεύει το 28% της περιοχής που βρίσκεται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποσοστό 58% της έκτασης των περιοχών αυτών βρίσκεται εντός Κρατικής Δασικής γης. Οι περιοχές Κοιλάδα των Κέδρων – Κάμπος (CY2000008), Σταυρός της Ψώκας – Καρκαβάς (CY4000012), Αγιάτης (CY4000011), Πλατύς (CY2000007), το ΕΔΠ Τροόδους (CY5000004), Δάσος Μαχαιρά (CY2000004), Δάσος Σταυροβουνίου (CY6000004), Κάβο Γκρέκο (CY3000005) και η Ζώνη Ειδικής Προστασίας Πάφου (CY2000006), έχουν ποσοστό πέραν του 90% της έκτασης τους εντός Κρατικής Δασικής γης. Επιπρόσθετα, στις περιοχές Δάσος Λεμεσού (CY5000001), Χερσόνησος Ακάμα (CY4000010), Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα (CY4000023) και τις περιοχής Μαδαρή – Παπούτσα (CY2000005) ποσοστό πέρα του 60% της βρίσκεται εντός Κρατικής Δασικής γης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/C616AEA921159FBAC22578010040DBF9?OpenDocument

Μικρο-αποθέματα φυτών:

Το μικρο-απόθεμα (micro-reserve) αποτελεί μια προστατευόμενη περιοχή μικρής έκτασης αλλά μεγάλης οικολογικής αξίας. Τα μικρο-αποθέματα είναι σχετικά μία πρόσφατη προσέγγιση στη διατήρηση και διαχείριση απειλούμενων ειδών, κυρίως χλωρίδας, καθώς και οικοτόπων. Η ιδέα των μικρο-αποθεμάτων αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 στην Ισπανία και έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως την Ελλάδα, Βουλγαρία και Σλοβενία. Τα μικρο-αποθέματα είναι περιοχές με έκταση μέχρι 20 ha, που επιλέγονται γιατί περιλαμβάνουν απειλούμενα είδη ή άλλα σημαντικά στοιχεία βιοποικιλότητας.

Αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση και πολύ αποτελεσματικό τρόπο προστασίας, ειδικότερα στον τόπο μας λόγω του μικρού μεγέθους και της μεγάλης οικονομικής αξίας που έχει αποκτήσει η γη.

Με τη δημιουργία ενός δικτύου μικρο-αποθεμάτων, τη διαρκή παρακολούθηση και την εφαρμογή μέτρων διατήρησης επιδιώκεται η προστασία σημαντικών τμημάτων των πληθυσμών σπανίων, απειλούμενων και ενδημικών ειδών καθώς και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Σχετικές δράσεις στην Κύπρο

Στην Κύπρο, μέσω του έργου LIFE «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών για την Προστασία Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας στην Κύπρο» (PLANT NET CY, LIFE08 NAT/CY/453) προτάθηκαν πέντε μικρο-αποθέματα φυτών (ΜΑΦ), εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000, όπως πιο κάτω:
· ΜΑΦ Ακάμα, στο φαράγγι του Άβακα, για την προστασία του σπάνιου ενδημικού Centaurea akamantis.
· ΜΑΦ Ασγάτας, νότια της κοινότητας, για το σπάνιο ενδημικό Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis.
· ΜΑΦ Μιτσερού για τη διατήρηση της απειλούμενης ορχιδέας Ophrys kotschyi.
· Δύο ΜΑΦ στην περιοχή Τριπύλου, στην κοιλάδα των κέδρων, το ένα για τον οικότοπο της ενδημικής λατζιάς (9390*, Θαμνώνες και χαμηλές συστάδες της Quercus alnufolia) και το δεύτερο για τον οικότοπο του ενδημικού κέδρου (9590*, Δάση με Cedrus brevifolia) και για το απειλούμενο ενδημικό Arabis kennedyae.

Το Τμήμα Δασών συμμετείχε ως εταίρος στο πρόγραμμα αυτό με βασικό ρόλο την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης για τις περιοχές που βρίσκονταν εντός των Κρατικών Δασών.

Νομικό Πλαίσιο

Η αναθεωρημένη Δασική Νομοθεσία, ήτοι ο Περί Δασών Νόμος του 2012, προβλέπει μέσω του άρθρου 16 την κήρυξη κρατικής δασικής γης σε φυσικά μικρο-αποθέματα, όταν η περιοχή περιέχει ένα ή περισσότερα σπάνια είδη χλωρίδας ή πανίδας ή άλλο στοιχείο της φύσης που παρουσιάζει εθνικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο ενδιαφέρον, με απώτερο σκοπό βέβαια την προστασία σπανίων ειδών και στοιχείων βιοποικιλότητας.

Τα τρία από τα πέντε ΜΑΦ που προτάθηκαν από το έργο PLANT NET CY, τα οποία βρίσκονται εντός κρατικής δασικής γης και διαχειρίζονται από το Τμήμα Δασών, έχουν ήδη κηρυχθεί ως φυσικά μικρο-αποθέματα σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο. Επίσης, μελετάται η επιλογή και άλλων περιοχών που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη για να χαρακτηρισθούν ως φυσικά μικρο-αποθέματα.


Ιστοσελίδες
PLANT-NET CY: http://www.plantnet.org.cy/

CRETAPLANT: http://cretaplant.biol.uoa.gr/el/pmr.html


No documents foundΈρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων