Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Δασών

Αγροτική Ανάπτυξη και Δάση

Εισαγωγή

Με την ένταξη της Κύπρου στην «Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΕΕ), από 1η Μαΐου, 2004 ως πλήρες Μέλος, αρχίζουν νέα δικαιώματα, αλλά και νέες υποχρεώσεις, τόσο για το Κράτος μας - την Κυπριακή Δημοκρατία - όσον και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ανήκουν σ’ αυτή. Ένα από τα δικαιώματα αυτά, είναι, η συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, που σκοπό έχει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας, χρηματοδοτώντας από κοινού, Ευρωπαϊκή Ένωση (κοινοτικοί πόροι) και Κυπριακή Δημοκρατία (εθνικοί πόροι), με ποσοστά, παλαιότερα, 50%-50%, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δηλαδή, τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, 85%-15% και τώρα, με την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, 53%-47%, αντίστοιχα, διάφορα συναφή έργα, προσβλέποντας στην επίτευξη των πιο κάτω καθοριστικών στόχων:

  • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας, στηρίζοντας την αναδιάρθρωσή τους,,
  • Τη βελτίωση του περιβάλλοντος και ειδικότερα της υπαίθρου, στηρίζοντας τη χωροταξική διαχείριση,
  • Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων του κόσμου που ζει στις αγροτικές περιοχές.

Συνεργαζόμενες Αρχές - Δομή Επιτελείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Για την Οργάνωση, τον Καταρτισμό, τον Προγραμματισμό, την Εκτέλεση και την Πληρωμή στους διάφορους αιτητές / επενδυτές των έργων της Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεργάζονται οι τρεις πιο κάτω Αρχές:

(α) Η Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΠΑΑ) η οποία συγκροτείτο μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου, 2014 από Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, με Πρόεδρο τη Διευθύντρια του Τμήματος. Μέχρι και την αποπεράτωση του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το Τμήμα Γεωργίας θα έχει σχέση, αρμοδιότητα και λόγο επί του αντικειμένου, σε συνεργασία με τη νέα σύνθεση της ΔΑΠΑΑ Από 1η Δεκεμβρίου, 2014, όσον αφορά το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης υπάγεται κατευθείαν στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με Πρόεδρο τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου και, Προϊσταμένη, ανώτερη Λειτουργό του Υπουργείου. Για τη Διαχείριση και κατανομή των κοινοτικών και εθνικών αυτών πόρων, αρμοδιότητα έχει ο πιο κάτω ανεξάρτητος οργανισμός.

(β) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ). Όμως, για γρηγορότερο και καλύτερο αποτέλεσμα ( διαχείριση, εκτέλεση και έλεγχος ορισμένων εξειδικευμένων έργων), ο ΚΟΑΠ ανάθεσε - με γραπτή Συμφωνία - ορισμένες αρμοδιότητές του, σε επτά (7) Αναδόχους, δηλαδή, Συνεργάτες του, (Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες).

(γ) Το Τμήμα Δασών, ως ένας από τους Αναδόχους για την υλοποίηση της αρμοδιότητας αυτής - ίδρυσε, οργάνωσε και στελέχωσε από το 2004 τη Μονάδα Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΜΕΠΑΑ), Τμήματος Δασών, συγκροτούμενη από δύο (2) Λειτουργούς με πλήρη απασχόληση και εννέα (9) Λειτουργούς με μερική απασχόληση επί του αντικειμένου.

Στόχοι της Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και στα 27 (μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου) Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασίζεται στους δύο πιο κάτω Πυλώνες:
  • Άμεσες Πληρωμές προς τους αγρότες και Ενιαία Κοινή Οργάνωση της Αγοράς,
  • Αγροτική Ανάπτυξη.

Η πολιτική της Αγροτικής Ανάπτυξης, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική, Ευρώπη 2020, δίνοντας έμφαση στην κλιματική αλλαγή, στο περιβάλλον και στην καινοτομία. Οι τρεις βασικοί στόχοι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι:
  • η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων,
  • η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων,
  • η ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανανεώνεται κάθε επτά (7) χρόνια, με προκαθορισμένα αντικείμενα, δράσεις, προσδοκίες και στόχους, με όραμα και προοπτική πάντοτε, την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Συμμετοχές στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχε στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Τώρα, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.


Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων