Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Διευθυντής


Χαιρετισμός Διευθυντή


Αγαπητoί φίλες και φίλοι,Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1950, ως εξειδικευμένος τομέας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με σκοπό να συμβάλει στη διεύρυνση των γεωλογικών συνθηκών και ειδικότερα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των ορυκτών και υπόγειων υδατικών πόρων. Το 1955, έγινε αυτόνομο Τμήμα και μετά την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960, εντάχθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και αργότερα στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με διευρυμένο ρόλο και αρμοδιότητες.
Σήμερα, το κύριο αντικείμενο του Τμήματος, ως ο εθνικός φορέας και σύμβουλος της Πολιτείας για γεωλογικά θέματα, είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση, αξιοποίηση και προστασία των ορυκτών και υπόγειων υδατικών πόρων, η διερεύνηση και αξιολόγηση του γεωλογικού περιβάλλοντος και των γεωκινδύνων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της σεισμικότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης, η προστασία και ανάδειξη χώρων γεωλογικής κληρονομιάς και η παραγωγή και διάχυση αμερόληπτης γεω-πληροφορίας στην κοινωνία. Επιπλέον, το Τμήμα χορηγεί άδειες εκπόνησης γεωλογικών επισκοπήσεων και χρήσης κυβερνητικών γεωτρήσεων, σύμφωνα με τον Περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο του 2013 (Ν.140(Ι)/2013). Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Τμήμα διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και λειτουργεί σύγχρονο σεισμολογικό κέντρο και δίκτυο, γεωτρητικά εργοτάξια και εξειδικευμένα εργαστήρια και εξοπλισμό.

Το Τμήμα συνεργάζεται με άλλα Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και άλλα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα διατηρεί διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, μέσω των οποίων προάγεται η επιστημονική γνώση, κυρίως στον τομέα των γεωπιστημών. Από συνεργασίες αυτές ξεχωριστή θέση έχει η συμμετοχή και δραστηριοποίησή του Τμήματος στον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EuroGeoSurveys).

Στo νέo διαδικτυακό τόπο μας θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν τις γεωλογικές συνθήκες της Κύπρου, τη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και τις τρέχουσες δραστηριότητες του Τμήματος. Επιπλέον, διατίθενται οι ετήσιες εκθέσεις μας, ενημερωτικά δελτία, άρθρα και δημοσιεύσεις μας, χάρτες, καθώς επίσης τιμοκατάλογος με τα διαθέσιμα μνημόνια, δελτία, βιβλία και έντυπους χάρτες.

Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνεργάτες μου, σας διαβεβαιώνουμε ότι το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα στον Κύπριο πολίτη, προωθώντας την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, στο πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και γενικότερα του κράτους.


Χριστόδουλος Χ’’Γεωργίου
Διευθυντής


Back To Top