Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Γεωλογική Χαρτογράφηση


Η γνώση των γεωλογικών συνθηκών αποτελεί βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων και στη χάραξη πολιτικής όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, αποδοτική χρήση και προστασία των ορυκτών και υδατικών πόρων και των υδρογονανθράκων, στην προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από τους γεωκινδύνους, καθώς και για την κατανόηση της γεωλογικής δομής της Κύπρου και της Aνατολικής Mεσογείου ευρύτερα.

Σε μεγάλο τμήμα της Κύπρου (54% του εδάφους) έχει εκπονηθεί γεωλογική χαρτογράφηση σε διάφορες κλίμακες, από 1:10.000 έως 1:31.000, με τη δημιουργία ψηφιακών και έντυπων γεωλογικών χαρτών. Τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια, η λεπτομερής γεωλογική χαρτογράφηση διεξάγεται σε κλίμακα 1:5.000 στο πεδίο και ετοιμάζονται γεωλογικοί χάρτες σε κλίμακα 1:25.000, οι οποίοι μέχρι στιγμής καλύπτουν το 10% περίπου του εδάφους της Κύπρου.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιοχές με ανεπαρκείς γεωλογικές πληροφορίες, ενώ παρουσιάζεται έλλειψη γνώσης της γεωλογίας και των τεκτονικών δόμων της περιοχής της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου (ΑΟΖ). Συνεπώς, δίδεται προτεραιότητα στην επέκταση της γεωλογικής χαρτογράφησης και στη διεύρυνση της γεωλογικής γνώσης της Κύπρου, μέσω ενδοτμηματικών προγραμμάτων, διεθνών συνεργασιών με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και στη συνεργασία με τον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών. (Ευρωπαϊκών Τμημάτων Γεωλογικής Επισκόπησης).

Στόχος του Τμήματος, είναι η συνέχιση της γεωλογικής χαρτογράφησης, ώστε σταδιακά να καλυφθεί ολόκληρο το νησί με λεπτομερείς γεωλογικούς χάρτες. Παράλληλα, με τη συμμετοχή σε προγράμματα και συνεργασίες κυρίως με τις ευρωπαϊκές γεωλογικές υπηρεσίες, θα συμπληρωθεί σταδιακά η γεωλογική γνώση της Κύπρου, ειδικότερα στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ. Επίσης, θα ενδυναμωθούν οι διεθνείς και περιφερειακές συνεργασίες, για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στα γεωπεριβαλλοντικά θέματα και θα παρέχεται εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα γεωλογίας.
Back To Top